znovuotvorenie

Dôsledky šírenia koronavírusu sú pomerne rozsiahle. Cesta, ktorá by mala viesť k obnove ekonomiky a podnikania sa síce vyvíja, no aj napriek tomu je ešte stále neistá. Prinášame vám preto prehľad užitočných informácií, ktorý je určený nielen pre nájomcov kancelárskych priestorov, ale aj pre samotných majiteľov administratívnych budov. A to nezávisle od toho, v akej fáze obnovy svojho podnikania sa aktuálne nachádzate. Radi by sme s vami zdieľali naše odborné znalosti a zároveň vám poskytli cenné rady. Tie vychádzajú z našich skúseností, technických špecifikácií, protokolov a nástrojov, ktoré sme v spolupráci s našimi klientami vytvorili nielen pre pracovné prostredie u nás v CBRE, ale aj pre všetkých našich klientov.

ReOpen_Marquee
ČO NAŠTARTUJE OBNOVU EKONOMIKY?


Nájomníci by mali byť vopred pripravení na situáciu, kedy obmedzenia prijaté vládou opätovne umožnia návrat do práce a spoločnosti budú môcť znovu otvoriť svoje pracoviská. Mali by ste si určiť svoje vlastné pravidlá a postupy, akými opäť privítate svojich zamestnancov, zákazníkov aj návštevníkov vo svojich kanceláriách či na iných miestach, kde podnikáte. Celý tento proces by mal v sebe zahŕňať faktory, ako sú dostupnosť rozsiahlejšieho testovania, neustály prístup k základným čistiacim prostriedkom a osobným ochranným pomôckam, zabezpečenie dodržiavania odstupov, pravidelné čistenie aj dezinfekcia, regulácia požiadaviek a implementácia tých najlepších a osvedčených postupov.


BEZPEČNÝ A ZDRAVÝ PLÁN


Všetky typy pracovného prostredia, či už ide o vlastné alebo prenajaté kancelárie, sklady, laboratóriá,  maloobchodné predajne alebo priestory na priemyselnú výrobu, si budú vyžadovať starostlivé zváženie a prispôsobenie všetkých plánov na mieru danej spoločnosti. Pre nájomníkov sme pripravili niekoľko odporúčaní, ktoré sme rozdelili do 3 nosných kategórií: príprava na návrat do pracovného prostredia, opätovné privítanie zamestnancov, naštartovanie manažmentu a vývoja pracovného prostredia.


VYTVORENIE TÍMU ZAMERANÉHO NA OBNOVU PRÁCE, KTORÉHO SÚČASŤOU BUDÚ VYBRANÍ PRACOVNÍCI VIACERÝCH ODDELENÍ


Je veľmi dôležité, aby ste čo najskôr zriadili svoju vlastnú centralizovanú, multidisciplinárnu pracovnú skupinu, ktorá bude nielen plánovať, ale aj dohliadať na obnovu naprieč celým portfóliom aktivít  spoločnosti. Pri tvorbe takéhoto tímu zvážte zapojenie vedúcich pracovníkov z týchto oblastí:

MULTIDISCIPLINÁRNY MANAŹĚRSKY TÍM NA OBNOVU PRÁCE – ODPORÚČANÉ OBLASTI:

 • + Oddelenie sponzoringu
 • + Programový manažment
 • + Vedenie firmy
 • + Personálne / HR oddelenie
 • + Zdravie a bezpečnosť životného prostredia
 • + Pracovné postupy
 • + Nehnuteľnosti a ich vybavenie
 • + Financie
 • + Právne oddelenie (zameranie na podnik, regulačné záležitosti, zamestnanci)
 • + Technológie
 • + Stratégie zamerané na pracovné prostredie
 • + Obstarávanie
 • + Bezpečnostný a krízový manažment
 • + Komunikácia

 

Plánovanie návratu na pracovisko


Naše skúsenosti, ktoré sme získali pri podpore našich klientov v Ázii nám ukázali, že opätovné otvorenie pracovísk a komerčných zariadení nie je vôbec jednoduché. Kľúčová je v tomto prípade hlavne obozretnosť, pretože k dôležitým aktivitám spoločnosti musíme aktuálne pristupovať úplne inak. Ide napríklad o tieto oblasti:

 • Bezpečnosť, zdravie a pracovná pohoda:

  Firmy by sa mali pripraviť na to, že ich zamestnanci si budú chcieť byť stopercentne istí, že prostredie, v ktorom pracujú je bezpečné. To v sebe zahŕňa aktualizáciu informácií a zdrojov zameraných na bezpečnosť, zdravie a pohodu zamestnancov, návštevníkov aj nájomcov nielen v rámci budov, ale aj konkrétnych pracovných priestorov.
 • Zapojenie stakeholderov:

  Vzťahy s kľúčovými stakeholdermi by mali byť obnovené hneď, ako sa spoločnosti vrátia na svoje pracoviská. Zvážte prípravu predbežného zoznamu stakeholderov, s ktorými chcete komunikovať ešte pred opätovným otvorením prevádzky alebo pracoviska:
  • STAKEHOLDERI – PRE NÁJOMNÍKOV
  • + Majitelia firiem
  • + Strategickí partneri (napr. HSE, HR)
  • + Zamestnanci
  • + Podnikatelia
  • + Dodávatelia
  • + Vlastníci nehnuteľností 
  • + Poskytovatelia služieb
  • STAKEHOLDERI – PRE MAJITEĽOV NEHNUTEĽNOSTÍ
  • + Nájomníci
  • + Správcovia nehnuteľností
  • + Partneri z radov dodávateľov
  • + Poskytovatelia služieb / vybavenia

 

 • Obchodné a pracovné podmienky:

  Nie je rozumné a ani v súlade s väčšinou usmernení v rámci verejného zdravia naštartovať pracovné tímy tzv. „na plný plyn“ takým spôsobom,  ako sme to mohli vidieť napríklad v Ázii. Odporúča sa skôr to, aby sa sociálne opatrenia znižovali postupným a dobre premysleným spôsobom. Zamestnávatelia by mali vypracovať plán, na základe ktorého bude počet zamestnancov na pracovisku pribúdať postupne, nie nárazovo.
 • Obstarávanie a financie:

  Nájomníci aj prenajímatelia by mali uvažovať nad novými druhmi služieb, materiálov a aktivít potrebných na uľahčenie návratu ľudí na svoje pracoviská. Medzi oblasti, ktoré si môžu vyžadovať väčšie množstvo financií, patrí napríklad dôkladnejšia dezinfekcia, čistenie či  zavedenie nových prístupových protokolov (napr. skríning telesnej teploty). Taktiež bude potrebné zabezpečiť väčšie množstvo zásob, ako sú napríklad dezinfekčné prostriedky na ruky, utierky, rukavice, rúška či masky. Potrebná bude aj zmena pracovného prostredia a s ním súvisiacich technológií, ako sú napríklad sledovacie či bezdotykové technológie.
 • Portfólio a stratégia pracovného prostredia:

  Nájomcovia by mali holisticky vyhodnotiť svoje obchodné požiadavky a dôsledky na portfólio služieb. Následne môžu vopred odhadnúť a optimalizovať nielen svoje strednodobé až dlhodobé ciele, ale aj zvážiť všetky svoje možnosti týkajúce sa predpokladaných zmien v rámci svojej stratégie pracovného prostredia v súvislosti s koronavírusom. Očakávame, že väčšina nájomcov nabehne na vyvážený prístup. V rámci neho zároveň zvýši svoju odolnosť, a to práve vďaka zavedeniu širokého spektra hmatateľných aj virtuálnych riešení. Tie by mali byť samozrejme založené na samotných potrebách firmy.

Návrat zamestnancov do práce


Opätovné otvorenie pracovísk si vyžaduje prípravu v podobe podrobne vypracovaných plánov pre každú lokalitu a prispôsobenie pracovného prostredia tak, aby bol zabezpečený bezpečný odstup medzi zamestnancami, ale aby ani napriek tomu nebola narušená možnosť ich vzájomnej komunikácie.

 • Pripravenosť pracovného prostredia:

  Proces pripravenosti prostredia je veľmi obsiahly a mali by ste v rámci neho uvažovať nad každým detailom. Takýto proces si totiž vyžaduje komplexné posúdenie fyzického stavu budovy a následné prijatie krokov na prípravu opätovného otvorenia budovy na miestach, kde je to možné. Čo sa týka prenajatých miest, nájomníci aj majitelia nehnuteľností by mali medzi sebou otvorene komunikovať o samotnom pláne, ktorý by mal podporiť proces návratu zamestnancov do práce.
 • Rekonfigurácia:

  Usmernenia týkajúce sa verejného zdravia dôrazne upozorňujú na to, že vzdialenosť bezpečného odstupu medzi ľuďmi by sa mala znižovať pomaly a postupne. Nájomníci a vlastníci nehnuteľností môžu zamestnancov v budove oboznámiť s prijatými bezpečnostnými opatreniami a konkrétnymi krokmi v rámci ich pracovného prostredia, ktoré by mali podporiť fyzické odstupy medzi ľuďmi, ale aj ostatné bezpečnostné opatrenia.

 


Priebežné riadenie a vývoj pracovného prostredia


K dlhodobej zmene pracovného prostredia by sa malo pristupovať podobne ako k „resetu“, a to práve v prípade už prebiehajúcich aktivít. Dôležité je aplikovať tento prístup spôsobom, ktorý podporí pracovné prostredie. To si vyžaduje nepretržitú komunikáciu so zamestnancami a nájomníkmi. Jej cieľom je nielen ich vzdelávanie, no zároveň aj budovanie ich povedomia o bezpečnosti, zdraví a pohode v práci.

 • Prevádzkové činnosti:

  Veďte si komplexný prehľad všetkých svojich prevádzkových činností a služieb v rámci pracovného prostredia.
 • Nepretržite reagovať a byť v pohotovosti:

  Akonáhle bude pracovný priestor znovuotvorený a zamestnanci v ňom začnú opäť pracovať, nájomníci aj majitelia budovy by mali ostať aj naďalej ostražití. Zároveň by mali vedieť promptne reagovať na neočakávané a nežiadúce udalosti. Obe strany by si mali uchovať v zálohe všetky už nariadené pravidlá pre prípad, že by sa situácia opakovala. V prípade podozrenia alebo potvrdenia krízovej situácie by mal byť každý pripravený na okamžitý návrat do predošlého režimu.
 • Komunikácia:

  Popredné spoločnosti kladú veľký dôraz na komunikáciu. Uvedomujú si zároveň, že musí byť založená na nepretržitej, cielenej a premyslenej snahe, ktorá zasiahne a zapojí všetky kľúčové zainteresované strany do chodu fyzického aj virtuálneho pracovného prostredia.

 


SUMÁR

V neistých časoch, ktorým aktuálne čelíme, je ťažké plánovať s istotou. Nájomníci môžu ťažiť práve z úsilia vynaloženého na detailnú pripravenosť zameranú na znovuotvorenie svojho pracovného prostredia. Je dobré, ak obe strany, nájomníci aj majitelia budov, navzájom spolupracujú. Pre každého z nich je výhodou, ak vedú otvorený, proaktívny a praktický dialóg o pracovnom prostredí ako celku – od vstupných dverí do budovy až po kancelárie nájomníka. Obe strany by teda mali hľadať spôsoby, ako sa vrátiť do práce zdravo a bezpečne.

DOWNLOAD PDF (EN version)