Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie

Posledná aktualizácia: 1. januára 2022

Prečítajte si pozorne..

Spoločnosť CBRE, Inc., spolu s jej dcérskymi spoločnosťami (spolu ďalej ako , “skupina CBRE”), uznáva dôležitosť ochrany vášho súkromia. Účelom tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookie (“ďalej len oznámenie”) je pomôcť vám pochopiť postupy zhromažďovania a manipulácie s údajmi skupiny CBRE, prijímať informované rozhodnutia a uplatňovať vaše práva na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov, keď vykonávate nasledujúce činnosti:

• Používate verejné webové stránky a iné služby skupiny CBRE, ku ktorým je toto oznámenie pripojené (spolu ďalej ako , lokalita) alebo

• Profesionálne komunikujete so skupinou CBRE, a to aj prostredníctvom účtov sociálnych médií prevádzkovaných skupinou CBRE, a v čase interakcie nie je inak poskytnuté iné oznámenie o ochrane osobných údajov (spolu ďalej ako , "profesionálne interakcie” ).

Webové stránky spoločnosti CBRE, ktoré vytvárajú lokalitu, môžu spolu s týmto oznámením zverejňovať miestne oznámenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie špecifické pre danú krajinu, ktoré dopĺňa alebo upravuje toto oznámenie podľa potreby tak, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi (“ďalej len „miestne oznámenia”).

OBSAH

 • Zhrnutie of kľúčových informácií
 • Úplné oznámenie
  • Informácie o príslušnom zodpovednom subjekte
  • Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov
  • Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii
  • Oznámenie o súboroch cookie – automatické zhromažďovanie údajov
  • Kontaktujte nás
  • Globálne zásady ochrany osobných údajov na webe

   Zodpovedný subjekt V závislosti od toho, ako a z akého dôvodu zhromažďujeme vaše osobné údaje prostredníctvom tejto lokality alebo vašich profesionálnych interakcií, sa môžu subjekty spoločnosti CBRE zodpovedné za spracovanie vašich osobných údajov (tiež známe v niektorých jurisdikciách ako správca údajov) líšiť. V prílohe 1nájdete informácie o tom, ako identifikovať váš príslušný zodpovedný subjekt (subjekty) spoločnosti CBRE. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Prijatie prostredníctvom použitia V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi vaše používanie tejto lokality alebo činnosti profesionálnej interakcie s našou spoločnosťou znamenajú, že rozumiete podmienkam tohto oznámenia a súhlasíte s nimi. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Osobné údaje , ktoré zhromažďujeme, a zdroje Zhromažďujeme osobné údaje o vašom používaní lokality a profesionálnych interakciách so spoločnosťou CBRE, ako sú kontaktné údaje, registračné údaje (ako je používateľské meno/heslo), profesionálne informácie (ako je názov pracovnej pozície, odvetvie, zamestnávateľ),informácie o obchodných vzťahoch (ako sú vaše primárne kontakty skupiny CBRE), informácie o sociálnych médiách a súbory cookie, informácie o zariadení a webovej analýze.  Tieto osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, od iných zamestnancov spoločnosti CBRE a od tretích strán. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Použitie a právne základy Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám sprístupnili lokalitu, na komunikáciu s vami, na profesionálne interakcie s vami a na poskytovanie marketingu a na zlepšenie našich služieb a na plnenie iných komerčných alebo obchodných účelov. Spoliehame sa predovšetkým na prevažujúce obchodné záujmy spoločnosti CBRE alebo na váš súhlas (ak to vyžadujú právne predpisy) so spracovaním vašich osobných údajov. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Zdieľanie údajov Skupina CBRE je globálna firma a osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo poskytujete, môžu byť podľa potreby zdieľané a spracované inými subjektmi spoločnosti CBRE vrátane tých, ktoré sú vhodnejšie na to, aby odpovedali na vašu žiadosť a poskytli vám prístup na lokalitu.  Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytnúť tretím stranám, ako sú poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú s oblasťou IT a hostingom údajov, marketingom a dodržiavaním právnych a regulačných predpisov a verejným orgánom.   Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Medzinárodné prenosy údajov Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným subjektom spoločnosti CBRE a poskytovateľom služieb nachádzajúcich sa mimo vašej domovskej krajiny. V takom prípade poskytujeme primerané záruky pre medzinárodné prenosy údajov, ako to vyžadujú platné právne predpisy.  Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Bezpečnosť údajov Zavádzame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a ktoré spracúvame, pred stratou a neoprávnenou zmenou alebo zverejnením. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Uchovávanie údajov Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, uchovávame tak dlho, ako je potrebné na účel, na ktorý boli tieto informácie zhromaždené, alebo počas iného obdobia vyžadovaného platnými zákonmi. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Práva na ochranu osobných údajov V závislosti od právnych predpisov vo vašej krajine môžete mať určité práva požiadať o prístup, opravu, vymazanie, námietku alebo iné kroky týkajúce sa vašich osobných údajov.  Nižšie nájdete podrobnosti vrátane toho, ako uplatniť akékoľvek práva na ochranu osobných údajov, ktoré môžete mať na základe platných právnych predpisov.  Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Zmeny v tomto oznámení Ak v tomto oznámení urobíme akékoľvek podstatné zmeny, zaznamenáme ich tu, a ak sú zmeny významné, poskytneme vám o nich výraznejšie oznámenie. V prípade potreby vás požiadame o súhlas. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Zástupca pre EÚ/Spojené kráľovstvo Vymenovali sme zástupcu pre zodpovedné subjekty spoločnosti CBRE nachádzajúce sa mimo EHP a Spojeného kráľovstva, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov a zákona Spojeného kráľovstva o ochrane údajov. Kontaktné údaje sú uvedené v tomto oznámení. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Úradník na ochranu údajov Ak to vyžadujú právne predpisy, vymenovali sme úradníka na ochranu údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v tomto oznámení. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii Ďalšie informácie požadované podľa kalifornských právnych predpisov, ktoré sa majú poskytnúť jednotlivcom s trvalým pobytom v Kalifornii vrátane príslušných práv na ochranu osobných údajov, sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti CBRE v Kalifornii. Kliknutím sem sa dozviete viac
   Súbory cookie Na lokalite používame súbory cookie a náš správca predvolieb vám umožňuje obmedziť naše používanie súborov cookie len na požadované súbory cookie. Kliknutím sem sa dozviete viac.
   Kontaktovanie spoločnosti CBRE Vždy máte možnosť nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia, máte otázku alebo problém súvisiaci s používaním lokality alebo profesionálnych interakcií s vami alebo chcete využiť vaše právo vylúčiť vaše osobné údaje z našich priamych marketingových cieľov. Kliknutím sem sa dozviete viac.

    

    Úplné oznámenie

    V závislosti od právnych predpisov vo vašej krajine a platných právnych predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú (napríklad v EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve), môžete mať právo na informácie o subjekte spoločnosti CBRE, ktorý je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov (v niektorých jurisdikciách označovaný ako prevádzkovateľ údajov), ktoré sa môžu líšiť v závislosti od toho, ako a z akého dôvodu zhromažďujeme vaše osobné údaje prostredníctvom tejto lokality alebo vašich profesionálnych interakcií so skupinou CBRE.  Informácie o tom, ako identifikovať váš príslušný zodpovedný subjekt (subjekty) spoločnosti CBRE, nájdete v prílohe 1. Každý zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE zhromažďuje vaše osobné údaje priamo od vás, priamo prostredníctvom vášho používania lokality alebo prostredníctvom určitých zdrojov tretích strán, ako je to uvedené v tomto oznámení. Krajina, v ktorej sa nachádza zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE, ako napríklad USA pre spoločnosť CBRE, Inc., môže poskytovať úroveň ochrany údajov, ktorá sa nerovná úrovni ochrany údajov poskytovanej vo vašej domovskej krajine. Ďalšie informácie o medzinárodných prenosoch vašich osobných údajov nájdete nižšie.

    Vždy, keď sa v tomto oznámení používa výraz „ “CBRE”, “my”, “nás” alebo “náš”, označuje to príslušný zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE definovaný v prílohe 1 nižšie.

    Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov

    1. Vaše prijatie prostredníctvom použitia

    Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako spoločnosť CBRE zhromažďuje, používa a zverejňuje určité osobné údaje získané prostredníctvom tejto lokality, vašich interakcií s nami na sociálnych sieťach a iných profesionálnych interakcií s vami. Upozorňujeme, že vaše používanie tejto lokality v rozsahu stanovenom platnými zákonmi znamená, že chápete a súhlasíte s podmienkami tohto globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov

    2. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a zdroje

    V závislosti od toho, ako komunikujete so spoločnosťou CBRE, môžete byť dotknutou osobou ako používateľ našej stránky alebo ako obchodný kontakt spoločnosti CBRE, ktorý vykonáva profesionálnu interakciu so spoločnosťou CBRE, ako je napríklad dodávateľ, klient, zamestnanec klienta, konzultant alebo obchodný partner.

     

        a. Zhromažďovanie údajov od vás

        V závislosti od vášho používania lokality a profesionálnych interakcií so spoločnosťou CBRE môžeme od vás zhromažďovať a spracúvať nasledujúce typy osobných údajov.  Informácie o dôsledkoch neposkytnutia vašich osobných údajov nájdete v časti Dôsledky neposkytnutia vašich osobných údajov nižšie.

        • Kontaktné údaje: napríklad vaše meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo


        • Údaje uchádzača o prácunapríklad história práce a vzdelania, relevantné zručnosti, profesionálne certifikáty a prepojenia, história platov (ak to umožňuje zákon) a všetky ďalšie informácie obsiahnuté v životopisoch, profesionálne profily online a žiadostí o zamestnanie, poskytnuté referencie, ochota presťahovať sa a (ak to povoľuje zákon) výsledky testov a hodnotení, informácie o vašich externých aktivitách alebo rodinných vzťahoch, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, a informácie o trestných priestupkoch, odsúdení, prebiehajúcom vyšetrovaní a administratívnych sankciách.

        • Informácie pre nástupe zamestnanca do zamestnania:  napríklad informácie potrebné na vytvorenie pracovného alebo zmluvného vzťahu so žiadateľom a na splnenie právnych predpisov (ako sú národné preukazy totožnosti, povolenia na pobyt a víza preukazujúce oprávnenie na prácu), na spracovanie miezd a poskytovanie zamestnaneckých výhod (ako sú informácie o bankovom účte, voľby týkajúce sa zrážok daní a informácie o príjemcoch) a údaje o zdravotnom postihnutí alebo iné údaje (ak to umožňujú právne predpisy), ktoré sú potrebné na poskytnutie úprav pracoviska.

        • Informácie o odborných vzťahoch: napríklad informácie o obchodných kontaktoch, odvetví, pracovnej pozícii alebo úlohe, vaše primárne kontakty v skupine CBRE a záznamy o interakciách so skupinou CBRE, informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré nám pomáhajú pri plnení obchodných vzťahov, ako sú typy investícií, o ktoré máte záujem, a informácie o vašom osobnom živote (okrem špeciálnych kategórií údajov)

        • Marketingové údaje:  napríklad vaše záujmy a preferencie našich produktoch a služieb.

        • Informácie o sociálnych médiách na základe vašich interakcií so stránkami sociálnych médií prevádzkovanými spoločnosťou CBRE:  napríklad vaše používateľské meno na sociálnych médiách, profil, a obsah vašich interakcií, vyhlásenia alebo názory o spoločnosti CBRE alebo iných spoločnostiach v našom odvetví a súhrnné správy o používaní.

        • Údaje o súboroch cookie, zariadení a webovej analýze:  napríklad adresa internetového protokolu počítača (IP), údaje o geografickej polohe, nastavenia prehliadača a podobné údaje o používaní lokality, reklamný identifikátor mobilného zariadenia a súbory cookie a iné údaje prepojené so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v našom , see our oznámení o používaní súborov cookie.

        b. Zhromažďovanie údajov prostredníctvom zdrojov tretích strán

        V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môžeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce osobné údaje o vás zo zdrojov tretích strán:


        • Kontaktné údaje:  napríklad vaše meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo. (Tretie strany, ktoré zhromažďujú a zdieľajú vaše kontaktné údaje s nami, môžu zahŕňať vášho zamestnávateľa, prevádzkovateľov zoznamov nehnuteľností a iné webové stránky prístupné z odkazov na lokalite a iných obchodných partnerov. Tieto tretie strany sú nezávisle zodpovedné (v niektorých jurisdikciách tiež označované ako nezávislý prevádzkovateľ údajov) za zhromažďovanie a spracovanie vašich kontaktných údajov na vlastné, nezávislé účely. Odporúčame pozrieť si ich oznámenia o ochrane osobných údajov, aby ste porozumeli ich postupom ochrany osobných údajov a tomu, ako uplatniť akékoľvek práva, ktoré môžete mať).

        • Údaje uchádzača o prácunapríklad história práce a vzdelania, relevantné zručnosti, profesionálne certifikáty a prepojenia, história platov (ak to umožňuje zákon) a všetky ďalšie informácie obsiahnuté v životopisoch, profesionálne profily online a žiadostí o zamestnanie a (ak to povoľuje zákon) výsledky testov a hodnotení, informácie o trestných priestupkoch, odsúdení, prebiehajúcom vyšetrovaní a administratívnych sankciách.

        • Marketingové údaje: napríklad váš záujem a preferencie produktov a služieb podobné tým, ktoré ponúka spoločnosť CBRE.  (Tretie strany, ktoré zhromažďujú a zdieľajú vaše marketingové údaje s nami, môžu zahŕňať spoločnosti v oblasti zostavovania a predaja marketingových údajov a ďalších obchodných partnerov, ktorým ste poskytli svoje osobné údaje. Tretie strany, ktoré zhromažďujú a zdieľajú vaše marketingové údaje s nami, sú nezávisle zodpovedné (v niektorých jurisdikciách tiež označované ako nezávislý prevádzkovateľ údajov) za zhromažďovanie a spracovanie vašich marketingových údajov na vlastné, nezávislé účely. Odporúčame pozrieť si ich oznámenia o ochrane osobných údajov, aby ste porozumeli ich postupom ochrany osobných údajov a tomu, ako uplatniť akékoľvek práva, ktoré môžete mať).

        • Informácie o sociálnych médiách na základe vašich interakcií so stránkami sociálnych médií tretích strán (vrátane účtov spoločnosti CBRE na takýchto stránkach tretích strán), ako napríklad: vaše používateľské meno na sociálnych médiách, profil a obsah vašich interakcií, vyhlásenia alebo názory o spoločnosti CBRE alebo iných spoločnostiach v našom odvetví a súhrnné správy o vašich interakciách s účtami spoločnosti CBRE na sociálnych médiách.

        • Technické informácie z reklám tretích strán z reklám ktoré umiestňujeme na webových stránkach tretích strán: napríklad vaša IP adresa, typ a verzia prehliadača, identifikátory zariadení, nastavenie polohy a časového pásma

        • Kontaktné údaje, ktoré zhromažďujeme od tretích strán, ako je váš zamestnávateľ alebo iné profesionálne kontakty: napríklad vaše meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo.

        c. Dôsledky neposkytnutia vašich osobných údajov

        Neexistujú žiadne zákonné ani zmluvné záväzky, ktoré by od vás vyžadovali poskytnutie vašich osobných údajov spoločnosti CBRE. Poskytovanie vašich osobných údajov je pre vás dobrovoľné. Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje, v takom prípade však nebudete môcť používať naše lokality a prijímať naše služby a/alebo vykonávať interakciu s nami. Poskytovanie vašich osobných údajov môže byť tiež potrebné na to, aby sme mohli s vami uzavrieť zmluvu a/alebo vám poskytovať služby. Ďalšie podrobnosti o tom, ako používame súbory cookie a ako môžete spravovať vaše preferencie súborov cookie, nájdete v oznámení o súboroch cookie nižšie

    3. Ako používame vaše informácie a právne základy

    Účely, na ktoré používame vaše osobné údaje, a právne základy na takéto spracovanie, sú nasledovné:

    • Správa a poskytovanie prístupu na lokalitu

     Spracovávame vaše údaje o súboroch cookie, zariadení a webovej analýze, aby sme mohli spravovať a poskytovať vám prístup na lokalitu. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na základe prevažujúceho legitímneho obchodného záujmu spoločnosti CBRE alebo iných tretích strán, aby sme vám alebo vášmu zamestnávateľovi poskytli prístup k lokalite, ktorú spravujeme na marketingové a iné obchodné účely, alebo na základe vášho súhlasu (ak to vyžaduje zákon).

    • Na komunikáciu s vami o vašej žiadosti o zamestnanie a stanovenie vašich kvalifikácií a spôsobilosti na voľné pozície

     Vaše kontaktné údaje a údaje uchádzača o zamestnanie spracúvame, aby sme s vami mohli komunikovať počas náborového procesu a určiť vašu kvalifikáciu a vhodnosť na voľné pozície. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na predzmluvné účely (napr. na vykonanie krokov pre vašu žiadosť pred uzavretím potenciálneho pracovného pomeru), na iné prevažujúce legitímne obchodné záujmy spoločnosti CBRE a/alebo na základe vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy).

    • Vykonanie a riadenie procesu nástupu zamestnanca do zamestnania

     Vaše informácie pre nástup zamestnanca do zamestnania spracovávame na vykonanie a riadenie procesu nástupu zamestnanca do zamestnania, ak vám ponúkneme a vy prijmete zamestnanie v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje používame, ak je to potrebné na vytvorenie pracovnoprávneho alebo zmluvného vzťahu s vami a prenos týchto informácií do vašej personálnej zložky na účely vedenia záznamov. Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností spoločnosti CBRE vrátane vedenia záznamov, na predzmluvné účely (napr. na vykonanie krokov na vašu žiadosť pred uzavretím potenciálneho pracovného pomeru), na iné prevažujúce legitímne obchodné záujmy spoločnosti CBRE a/alebo na základe vášho súhlasu (ak to vyžaduje zákon).

    • Na obchodovanie s vami a udržiavanie profesionálneho vzťahu s vami

     Vaše kontaktné údaje a informácie o odborných vzťahoch spracovávame na vykonávanie obchodných činností a udržiavanie profesionálnych vzťahov s vami alebo vaším zamestnávateľom. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy s vami (na vašu žiadosť), na prevažujúce legitímne obchodné záujmy spoločnosti CBRE alebo iných tretích strán, napríklad na poskytovanie takýchto požadovaných služieb vám alebo vášmu zamestnávateľovi, alebo na základe vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy).

    • Poskytovanie relevantného marketingu

     Spracovávame vaše kontaktné údaje, registračné údaje, marketingové údaje a technické údaje o reklamách tretích strán a údaje o súboroch cookie, zariadení a webovej analýze, aby sme vás kontaktovali v súvislosti so službami, ponukami, udalosťami a bulletinmi, o ktoré ste prejavili záujem, alebo v súvislosti s podobnými ponukami alebo službami (vrátane ponúk tretích strán, ako sú obchodní partneri) a aby sme lepšie zamerali našu reklamu a poskytli ponuky, o ktorých si myslíme, že by vás zaujímali. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na základe prevažujúcich obchodných záujmov spoločnosti CBRE alebo iných tretích strán (napríklad vášho zamestnávateľa alebo obchodných partnerov), aby sme vás a našich klientov informovali o našich najnovších správach, produktoch a službách, aby sme na vás lepšie zacielili našu reklamu alebo na základe vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy).


    • Udržiavanie a riadenie dobrého mena značky CBRE – sociálne médiá

     Informácie o sociálnych médiách spracúvame, aby sme udržiavali dobrú povesť značky CBRE prostredníctvom našej prítomnosti na stránkach sociálnych médií, ktoré prevádzkuje spoločnosť CBRE, a stránkach tretích strán, a to okrem iného prostredníctvom profesionálnych interakcií s vami pri interakcii s našimi kanálmi sociálnych médií. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na základe prevažujúcich obchodných záujmov spoločnosti CBRE pri udržiavaní a riadení dobrého mena našej značky, a na základe vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy).


    • Na prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania

     Spracovávame vaše marketingové údaje, informácie o profesionálnych vzťahoch a údaje o súboroch cookie, zariadení a webovej analýze na prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov a služiebriadenia našich komunikácií, určovania efektívnosti a optimalizácie našej reklamy, analýzy našich produktov, služieb, webových stránok, mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych aktív, uľahčenia funkčnosti našich webových stránok a mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych aktív). Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na základe prevažujúcich legitímnych obchodných záujmov spoločnosti CBRE pri prevádzke a zlepšovaní obchodných činností našej spoločnosti a na základe vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy).


    • Dodržiavanie zákonných povinností a stanovenie, uplatnenie alebo obrana právnych nárokov

     Na stanovenie, uplatnenie alebo obranu našich zákonných práv, na dodržiavanie zákonných vládnych požiadaviek na zverejnenie osobných údajov alebo na dodržiavanie iných zákonných povinností používame akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, ak to zákon umožňuje. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností spoločnosti CBRE alebo na základe prevažujúcich legitímnych obchodných záujmov spoločnosti CBRE na uplatnenie a obranu právnych nárokov alebo na základe vášho súhlasu (ak to vyžaduje zákon).
     Ak chcete namietať proti tomu, aby sme vaše údaje používali týmito inými spôsobmi, môžete nám poslať e-mail na adresu [email protected].

   4. Zdieľanie vašich osobných údajov

   Ak to môžeme urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa môžu zdieľať a spracovávať nasledujúcimi kategóriami príjemcov, z ktorých niektorí sa môžu nachádzať v krajine, ktorá neposkytuje rovnakú úroveň práv na ochranu osobných údajov a ochranu osobných údajov ako vaša domovská krajina, podľa potreby na účely uvedené vyššie v časti Ako používame vaše informácie a právne základy, vyššie.  Spoločnosť CBRE má zavedené primerané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa interného poskytovania osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Medzinárodné prenosy údajov nižšie.  

   • Interne s inými subjektmi spoločnosti CBRE

    Skupina CBRE je globálna firma a osobné údaje, ktoré spoločnosť CBRE zhromažďuje alebo ktoré poskytujete, môžu byť poskytované a spracovávané subjektmi spoločnosti CBRE podľa potreby na účely uvedené v časti Ako používame vaše osobné údaje a právne základy, vyššie.  Vaše osobné údaje môžeme napríklad zdieľať interne s nasledujúcimi subjektmi:

    • iný subjekt spoločnosti CBRE, ktorý je vhodnejší na odpovedanie na vašu žiadosť,

    • osoba, ktorá prijíma rozhodnutia, zamestnaná iným subjektom spoločnosti CBRE, alebo

    • správcovia lokality zamestnaní iným subjektom spoločnosti CBRE (v niektorých jurisdikciách sa označujú ako sprostredkovatelia údajov), ktorí spracúvajú určité vaše osobné údaje na riadenie vášho prístupu, udržiavanie a zlepšovania funkčnosti lokality. 

    Potenciálne relevantné subjekty spoločnosti CBRE sú uvedené v prílohe 1.


   • s tretími stranami

    Medzi potenciálne relevantné tretie strany patria:

    • Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú v oblasti IT, poskytovatelia počítačovej bezpečnosti a hostingu údajov, marketingové, reklamné a komunikačné agentúry, poskytovatelia analýzy súborov cookie, online inzerenti a poskytovatelia testovania/služieb analýzy webových stránok.

    • Poskytovatelia súborov cookie tretích strán ], ktorí môžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na našej lokalite pomocou súborov cookie, aby vám mohli zobrazovať reklamy na základe vašich záujmov pri prehliadaní webu alebo používaní sociálnych médií, ako aj na analytické účely. Viac informácií o súboroch cookie vrátane spôsobu poskytnutia alebo zrušenia vášho súhlasu možno nájsť v našom oznámení o používaní súborov cookie nižšie. 

    • Konzultanti a poradcovia , ktorí nám pomáhajú s právnymi, regulačnými a obchodnými činnosťami, ako je právny poradca, konzultanti pre dodržiavanie predpisov a obchodní audítori.

    • Obchodní partneri v prípade zlúčenia alebo predaja, napríklad ak sa spoločnosť CBRE zlúči s inou organizáciou alebo v prípade prevodu našich aktív alebo operácií.

   • Právne vynútené zverejnenie

    Môže byť nevyhnutné zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám, ako sú súdy, strany v spore, vládne agentúry a/alebo regulačné orgány, ak to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné v súvislosti so súdnymi konaniami alebo podobnými procesmi, napríklad ako reakcia na súdny príkaz alebo predvolanie alebo iná zákonná povinnosť, v reakcii na právne záväzné žiadosti verejných orgánov o sprístupnenie informácií vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo orgánov činných v trestnom konaní, alebo vo zvláštnych prípadoch, keď máme dôvod domnievať sa, že zverejnenie vašich osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie žaloby proti niekomu, kto môže spôsobovať ujmu alebo zasahovať (či už úmyselne alebo neúmyselne) do našich práv alebo majetku, alebo na našu obranu.
    Spoločnosť CBRE sa zaväzuje nezverejňovať vaše osobné údaje ako odpoveď na súdny príkaz alebo predvolanie alebo inú zákonnú povinnosť pochádzajúce z krajín mimo vašej domovskej krajiny, pokiaľ nie je zo zákona povinná tak urobiť. Konkrétne spoločnosť CBRE, Inc. posúdila a zastáva názor, že spoločnosť ani jej dcérske spoločnosti v USA nie sú predmetom a osobné údaje prenášané do spoločnosti CBRE US nemôžu byť predmetom zákona USA o dohľade nad zahraničnými spravodajskými informáciami (ďalej len "FISA") časť 702, pretože spoločnosť CBRE US sa nekvalifikuje ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby, ako je to definované v 18 U.S.C. § 2510, ani ako poskytovateľ vzdialenej výpočtovej služby, ako je to definované v 18 U.S.C. § 2711.  V dôsledku toho americké spravodajské orgány nemôžu vydať žiadosť o zverejnenie údajov na základe zákona FISA pre spoločnosť CBRE, Inc. alebo jej dcérske spoločnosti v USA. V prípade, že spoločnosť CBRE niekedy dostane požiadavku na zverejnenie údajov na základe zákona FISA, zverejníme správu o transparentnosti na lokalite cbre.com a na našich webových stránkach v EHP (pozrite si naše vyhlásenie o rozsudku Schrems II). Všetky osobné údaje prenášané spoločnosťou CBRE do USA sú pri prenose šifrované.

   5. Medzinárodné prenosy údajov

   • Spracovanie v USA a iných krajinách

    V závislosti od subjektu spoločnosti CBRE, ktorý je zodpovedným subjektom spoločnosti CBRE (pozrite si prílohu 1 nižšie) a príjemcov (pozrite si časť Zdieľanie osobných údajov vyššie),  vaše osobné údaje môžu byť spracované a hosťované v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne zhromaždené, vrátane krajín, ktoré môžu mať menej prísne právne predpisy o ochrane osobných údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli informácie alebo v ktorej boli informácie pôvodne zhromaždené.

    V prípade medzinárodných prenosov údajov budeme chrániť vaše osobné údaje tak, ako to vyžadujú všetky platné právne predpisy o ochrane údajov.

    Ak sa nachádzate v jurisdikcii mimo USA, prenos osobných údajov do inej krajiny, konkrétne do spoločnosti CBRE, Inc. v USA, môže byť nutný na poskytnutie požadovaných informácií a/alebo na vykonanie akejkoľvek požadovanej služby. V rozsahu povolenom zákonom vaša žiadosť o informácie a/alebo služby tiež predstavuje váš súhlas s týmto cezhraničným prenosom.

   • Prenos z EHP a Spojeného kráľovstva mimo EHP

    S ohľadom na medzinárodné prenosy údajov iniciované spoločnosťou CBRE z Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP") alebo Spojeného kráľovstva príjemcom v akýchkoľvek jurisdikciách mimo EHP platí, že,


    • niektorí príjemcovia sa nachádzajú v krajinách, ktoré sa považujú za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa právnych predpisov EÚ (alebo podľa potreby podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva). Tieto prenosy si preto nevyžadujú žiadne ďalšie záruky podľa právnych predpisov EÚ (alebo Spojeného kráľovstva, podľa konkrétneho prípadu.

    • iní príjemcovia sa nachádzajú v krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa právnych predpisov EÚ alebo Spojeného kráľovstva, ako napríklad USA, a ak to vyžadujú právne predpisy, zaviedli sme primerané záruky, ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ, a/alebo sa spoliehame na záväzné firemné pravidlá príjemcu alebo primeranú výnimku.  V prípade potreby zavádzame doplnkové technické a zmluvné záruky. Podľa platných právnych predpisov môžete mať právo požiadať o ďalšie informácie o takýchto primeraných zárukách (pozrite si časť Kontaktujte nás nižšie).

    Ako je uvedené vyššie (pozrite si časť Právne vynútené zverejňovanie), spoločnosť CBRE, Inc. posúdila a zastáva názor, že verejné orgány USA nemôžu vydať zákonnú požiadavku na zverejnenie osobných údajov podľa zákona FISA 702 pre spoločnosť CBRE, Inc. alebo jej dcérske spoločnosti v USA. Všetky osobné údaje prenášané spoločnosťou CBRE do USA sú pri prenose šifrované. 


   6. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje


   Zavádzame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a ktoré spracúvame, pred stratou a neoprávnenou zmenou alebo zverejnením. Informácie, ktoré poskytnete, sú šifrované počas prepravy aj počas uloženia. Na obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom používame kontroly prístupu založené na rolách so zásadou prísnej potreby informovanosti v súlade s účelmi, na ktoré sme tieto informácie získali. Na ochranu pred neoprávneným prístupom do našej siete používame systémy proti malvéru a systémy na detekciu narušenia a máme zavedený plán reakcie na incidenty, ktorý rýchlo reaguje na akékoľvek podozrenie na únik alebo porušenie osobných údajov.

   Keď poskytujeme vaše osobné údaje našim poskytovateľom služieb, vyhodnotili sme, že ich technické a organizačné opatrenia poskytujú primeranú úroveň bezpečnosti.

   7. Ako dlho uschovávame vaše osobné údaje:


   Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na účel, na ktorý boli tieto informácie zhromaždené, a v rozsahu povolenom platnými zákonmi. Podnikáme kroky, aby sme zabezpečili, že keď už vaše osobné údaje nebudeme musieť používať, odstránime ich z našich systémov a záznamov a/alebo ich anonymizujeme, aby ste už podľa nich nemohli byť identifikovaní (pokiaľ teda nemusíme vaše údaje uchovávať na dosiahnutie súladu s právnymi alebo regulačných povinnosťami, ktoré sa na nás vzťahujú).


   8. Vaše práva na ochranu osobných údajov

     a. Marketingová komunikácia – práva na odhlásenie a namietanie


     Keď sa zaregistrujete na našej lokalite, môžeme vás požiadať, aby ste si vybrali, či chcete dostávať komunikácie od skupiny CBRE, ako sú ponuky, novinky, správy a ďalšie propagačné oznámenia Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zrušiť prijímanie takýchto oznámení tak, že sa obrátite na skupinu CBRE, ako je to opísané nižšie alebo podľa pokynov na odhlásenie alebo zrušenie odberu, ktoré sú uvedené v texte akejkoľvek marketingovej elektronickej komunikácie od nás.
     Okrem toho platí, že ak spracúvame vaše osobné údaje na marketingové účely založené na našich legitímnych účeloch, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu. Please be aware that where you object to this sort of processing it may affect our ability to carry out tasks as listed in this Notice.

     b. Kontaktné údaje – marketingová komunikácia

     Bez ohľadu na subjekt spoločnosti CBRE, ktorý je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov a marketingovú komunikáciu, nás môžete kontaktovať centrálne, ako je to uvedené nižšie, a zabezpečíme, aby zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE dostal vašu žiadosť týkajúcu sa marketingovej komunikácie a bezodkladne ju implementoval:
     (i) prostredníctvom e-mail na adresu [email protected], vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali, a s uvedením slova „Remove (odstrániť)“ v riadku predmetu vášho e-mailu

      • Ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected], vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali, a s uvedením slova „Remove (odstrániť)“ v riadku predmetu vášho e-mailu


      • Ak sa nachádzate v Ázii alebo v Tichomorí, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected], vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali, a s uvedením slova „Remove (odstrániť)“ v riadku predmetu vášho e-mailu

      

     (ii) telefonicky na čísle, +1 877 227 3330 alebo faxom na čísle, +1 212 618 7085

     (iii) poštou na adrese, CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, do rúk: Global Director, Data Privacy (globálny riaditeľ, ochrana osobných údajov).
     Vaše rozhodnutie neprijímať informačné bulletiny ani propagačnú a marketingovú korešpondenciu nemusí mať vplyv na iné činnosti spracovania, ktoré sú stále povolené podľa platných právnych predpisov, ako je napríklad poskytovanie transakčnej komunikácie.

     c. Žiadosť o prístup k vašim osobným informáciám a iné práva

     V závislosti od právnych predpisov vo vašej krajine a platných právnych predpisov, ktorým podliehate, môžete mať všetky alebo niektoré z nasledujúcich práv uvedených nižšie a môžete podať žiadosť o uplatnenie akýchkoľvek takýchto práv prostredníctvom nášho portálu pre práva dotknutých osôb alebo nás kontaktovať na adrese  [email protected].  Bez ohľadu na subjekt spoločnosti CBRE, ktorý je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov, môžete použiť takéto centralizované kontaktné údaje a spoločnosť CBRE zabezpečí, aby zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE prijal vašu žiadosť a bezodkladne ju riešil, ako to vyžadujú platné právne predpisy. Spoločnosť CBRE bude odpovedať na vašu žiadosť komplexne, aj keď neidentifikujete konkrétny subjekt spoločnosti CBRE, voči ktorému podávate žiadosť. 


     • Právo na prístup: Môžete mať právo získať od spoločnosti CBRE potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a v takom prípade požiadať o prístup k vašim osobným údajom. Môžete mať právo získať kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie kópie, ktoré požadujete, môže spoločnosť CBRE účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. 


     • Právo na opravu: Môžete mať právo získať od spoločnosti CBRE opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.


     • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): Môžete mať právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov. V takom prípade musí spoločnosť CBRE splniť túto žiadosť.


     • Právo na obmedzenie spracúvania: Môžete maž právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.  


     • Právo na prenosnosť údajov: Môžete mať právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti CBRE, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete mať právo preniesť tieto osobné údaje inému subjektu bez prekážok.

     • Právo odvolať súhlas: Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akýmikoľvek činnosťami spracovania osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu. Toto právo odvolať súhlas sa vzťahuje najmä na súhlasy poskytnuté na marketingové a profilovacie účely, ak existujú.


     • Právo namietať: Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou CBRE z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou a spoločnosť CBRE môže byť požiadaná, aby prestala spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ spoločnosť CBRE nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na vytvorenie, presadzovanie alebo obranu právnych nárokov .  Právo namietať nemusí existovať najmä vtedy, ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy alebo na plnenie už uzavretej zmluvy.

     • Právo na informácie o možnosti nevydať súhlas a informácie o dôsledkoch takéhoto konania.

     • Právo na informácie o tretích stranách, s ktorými sme zdieľali vaše údaje.


     • Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov vo vašej domovskej krajine alebo v krajine, v ktorej sa nachádza zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE, najmä pokiaľ ide o výsledok automatizovaného rozhodovania.  Zoznam orgánov na ochranu údajov v Európskej únii je k dispozícii od Európskeho výboru pre ochranu údajov.  V Brazílii je príslušným orgánom na ochranu údajov Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

     d. Brazília

     Okrem iných práv poskytnutých podľa platných právnych predpisov, pokiaľ ide o osobné údaje zhromaždené a spracované v Brazílii, môžete mať právo požiadať o preskúmanie rozhodnutí prijatých výlučne na základe automatizovaného spracovania osobných údajov ktoré ovplyvňuje vaše záujmy, vrátane rozhodnutí zameraných na definovanie osobných, profesionálnych, spotrebiteľských a kreditných profilov alebo aspektov osobnosti.

     e. Čína

     Okrem iných práv poskytnutých podľa platných právnych predpisov, pokiaľ ide o osobné údaje zhromaždené a spracované v Číne, môžete mať právo zrušiť registráciu ako používateľa aplikácie a zrušiť účty online.

      

   9. Zmeny v tomto oznámení

   Sme rýchlo sa vyvíjajúci, globálny podnik. Toto oznámenie budeme aj naďalej vyhodnocovať a aktualizovať na základe nových technológií a služieb, obchodných praktík a potrieb našich klientov. Ak v tomto oznámení urobíme akékoľvek podstatné zmeny, zaznamenáme ich aj tu, a ak sú zmeny významné, poskytneme vám o nich výraznejšie oznámenie (vrátane, pre niektoré služby, e-mailového upozornenia o zmenách oznámenia). V prípade potreby vás požiadame o súhlas.

   10. Zástupca EÚ a Spojeného kráľovstva podľa nariadenia GDPR

   Vymenovali sme zástupcu pre zodpovedné subjekty spoločnosti CBRE nachádzajúce sa mimo EHP a Spojeného kráľovstva, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov a zákona Spojeného kráľovstva o ochrane údajov. Kontaktné údaje týchto zástupcov sú nasledovné:
   Zástupca v EÚ (článok 27 nariadenia GDPR)

   CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 Mníchov, Nemecko
   V prípade otázok sa obráťte na adresu [email protected]bre.com

   Zástupca v Spojenom kráľovstve (článok 27 nariadenia GDPR v Spojenom kráľovstve)

   CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; Londýn; W1G 0NB
   V prípade otázok sa obráťte na adresu [email protected].

   11. Úradníci na ochranu údajov

   V súlade s miestnymi zákonmi sme vymenovali úradníkov na ochranu údajov (ďalej len “DPOs”) pre naše dcérske spoločnosti v Nemecku, Francúzsku a EÚ (okrem Nemecka a Francúzska), v Spojenom kráľovstve a Brazílii. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa našich zásad alebo praktík v oblasti osobných údajov, môžete sa obrátiť na príslušného DPO pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

   GDPR a GDPR pre Spojené kráľovstvo

   Nemecko:  CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH a CBRE Capital Advisors GmbH

   [email protected]

   Nemecko:  CBRE Global Investors Nemecko GmbH

   [email protected]

   Nemecko:  CBRE GWS Industrial Services GmbH and CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Francúzsko

   [email protected]

   Spojené kráľovstvo

   [email protected]

   EU (okrem Francúzska a Nemecka)

   [email protected]

   LGPD v Brazílii

   Brazília

   [email protected]

    

  C. Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii

  Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia (ďalej len (“spotrebiteľ”), zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti CBRE v Kalifornii (ďalej len “zásady v Kalifornii”) dopĺňajú informácie uvedené v tomto oznámení a zahŕňajú informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako ich uplatňovať.  Zásady v Kalifornii sa vzťahujú výlučne na osobné údaje, ktoré sme získali od jednotlivcov s trvalým pobytom v štáte Kalifornia v dvanástich (12) mesiacoch pred dátumom poslednej aktualizácie zásad v Kalifornii

   

  D. Oznámenie o používaní súborov cookie – automatické zhromažďovanie údajov

  Na našej lokalite používame súbory cookie a podobné technológie a naše centrum preferencií vám umožňuje obmedziť naše používanie súborov cookie len na požadované súbory cookie.

  Čo je súbor cookie

  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení, a ktorý obsahuje informácie o vašej navigácii na tejto webovej stránke. Súbory cookie slúžia na rôzne účely, ako napríklad umožnenie efektívnej navigácie medzi stránkami, zapamätanie si vašich preferencií, analyzovanie používania našich stránok, všeobecné zlepšovanie používateľských skúseností a zabezpečenie toho, aby reklamy, ktoré vidíte online, boli relevantnejšie pre vás a vaše záujmy. Súbor cookie obsahuje názov servera, z ktorého pochádza, uplynutie platnosti súboru cookie a hodnotu – zvyčajne náhodne generované jedinečné číslo, ak aj iné údaje súvisiace s vaším používaním našej lokality. V závislosti od platných právnych predpisov o ochrane údajov sa takéto informácie a údaje môžu považovať za osobné údaje.

  Súbory cookie, ktoré používame

  Ako používame súbory cookie

  Používame súbory cookie relácie, čo sú dočasné súbory cookie, ktoré sa vymažú z pamäte zariadenia po zatvorení internetového prehliadača alebo po vypnutí počítača, a trvalé súbory cookie, ktoré sú uložené v zariadení až do vypršania ich platnosti, pokiaľ ich pred týmto časom neodstránite. Súbory cookie na našej lokalite zoskupujeme do troch kategórií.

  • Požadované súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na povolenie základných funkcií tejto lokality, ako je identifikácia vás ako platného používateľa, aby sme sa ubezpečili, že sa nikto iný nemôže prihlásiť súčasne s použitím vášho účtu z iného počítača a aby nám pomohli lepšie poskytovať služby podľa vašich predvolieb registrácie. Tieto súbory cookie sa môžu použiť aj na zapamätanie si a rešpektovanie vašich preferencií súborov cookie prostredníctvom nášho centra preferencií súborov cookie.

    

  • FFunkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať vaše používanie lokality na vyhodnotenie a zlepšenie nášho výkonu. Môžu sa tiež použiť na poskytnutie lepšej zákazníckej skúsenosti na tejto lokalite. Napríklad nám poskytnú informácie o tom, ako sa naša lokalita používa, a pomôžu nám uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré poskytujeme

    

  • Reklamné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa môžu použiť na zdieľanie údajov s inzerentmi, aby sa reklamy, ktoré vidíte na našej lokalite alebo na lokalitách tretích strán, na vás vzťahovali, aby vám umožnili zdieľať určité webové stránky so sociálnymi sieťami alebo vám umožnili uverejňovať komentáre na našej lokalite.

  Typ súborov cookie, ktoré používame

  Podrobnosti o súboroch cookie používaných na našej lokalite sú uvedené v centre preferencií súborov cookie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom odkazu „Preferencie súborov cookie“ na tlačidle na našej lokalite. Kliknite na položku „Podrobné nastavenia“ v častiach o funkčných súboroch cookie a reklamných súboroch cookie.

  Požiadavky na súhlas

  V závislosti od platných právnych predpisov o ochrane údajov môžeme umiestňovať a používať funkčné súbory cookie a reklamné súbory cookie, iba ak ste dali svoj súhlas prostredníctvom nášho bannera o súboroch cookie. Naše centrum preferencií súborov cookie na našej lokalite vám umožňuje robiť ďalšie rozhodnutia a/alebo odvolať súhlas týkajúci sa nášho používania súborov cookie (s výnimkou povinných súborov cookie).


  Sledovanie výkonu prostredníctvom podobných sledovacích technológií

  Niekedy používame technológie sledovania výkonnosti, ako sú webové majáky, pixely a značky, v rámci našich marketingových e-mailov alebo v rámci reklám zobrazených na našej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán. Tieto technológie na sledovanie výkonnosti môžu byť poskytované nami alebo tretími stranami a pomáhajú nám sledovať, či príjemca e-mailu dokončil udalosť, ako napríklad registráciu na bezplatné skúšobné obdobie, alebo klikol na reklamu. Ďalšie informácie o technológiách sledovania výkonnosti používaných v našich marketingových e-mailoch a na našej lokalite alebo na webovej lokalite tretích strán sú k dispozícii prostredníctvom odkazu „Preferencie súborov cookie“ na tlačidle na našej lokalite.   Kliknite na položku „Podrobné nastavenia“ v častiach o funkčných súboroch cookie a reklamných súboroch cookie.

  Správa vašich predvolieb súborov cookie

  Centrum preferencií súborov cookie

  Naše centrum preferencií súborov cookie na našej lokalite vám umožňuje robiť rozhodnutia týkajúce sa nášho používania súborov cookie (s výnimkou povinných súborov cookie). Ak používate naše centrum preferencií súborov cookie na mobilnom zariadení, spracujeme reklamný identifikátor vášho zariadenia, aby sme vyhoveli vašim výberom urobeným prostredníctvom nášho centra preferencií súborov cookie. Ak v našom centre preferencií súborov urobíte rozhodnutia týkajúce sa súborov cookie (napr. ak odmietnete určité súbory cookie), reklamné siete uvedené v našom centre preferencií súborov cookie nastavia trvalé súbory cookie, aby vyhoveli vašim preferenciám.
  Ak vymažete svoje súbory cookie v nastaveniach prehliadača, odstránite tak všetky súbory cookie vrátane súborov cookie na zrušenie prihlásenia, aby sa vyhovelo vašim výberom v našom centre preferencií súborov cookie. Na obnovenie svojich preferencií budete musieť znova získať prístup k centru preferencií súborov cookie. Okrem toho platí, že ak sa nachádzate v EHP alebo Brazílii, na stránke sa zobrazí aj reklamný pruh so súbormi cookie, aby ste v prípade potreby udelili nový súhlas so súbormi cookie.

  Nesledovať

  Momentálne nereagujeme na signály „Nesledovať“ z vášho prehliadača. Naše používanie sledovacích technológií môže byť namiesto toho riadené prostredníctvom nášho centra preferencií súborov cookie.

  Zakázanie a zabránenie ďalšiemu používaniu súborov cookie

  Okrem obmedzenia súborov cookie v našom centre preferencií súborov cookie môžete kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z tejto lokality zmenou konfigurácie vášho prehliadača. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese: https://www.allaboutcookies.org/. Hoci má každý prehliadač rôzne nastavenia a konfigurácie, nastavenia súborov cookie môžu byť zvyčajne upravené v ponuke „Predvoľby“ alebo „Nástroje“ vášho prehliadača. V ponuke „Pomocník“ vášho prehliadača si môžete pozrieť ďalšie informácie. Upozorňujeme však, že odstránenie alebo zablokovanie požadovaných súborov cookie spôsobí, že lokalita nebude fungovať správne.

  Kontaktujte nás

  Vždy máte možnosť nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia, máte otázku alebo problém súvisiaci s používaním lokality alebo chcete vylúčiť vaše osobné údaje z našich priamych marketingových cieľov. Našou štandardnou obchodnou praxou je udržiavať akúkoľvek komunikáciu s našimi návštevníkmi stránok, aby sme mohli lepšie slúžiť každému z vás.
  Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo nám napísať na adresu 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, do rúk: Global Director, Data Privacy (globálny riaditeľ, ochrana osobných údajov).
  Môžeme vás kontaktovať e-mailom v súvislosti s akýmikoľvek otázkami a obavami, ktoré predložíte. Ak uprednostňujete, aby sme vás kontaktovali alternatívnym spôsobom, oznámte nám to a ak je bude možné a vhodné, použijeme takýto spôsob.

  Návštevníci v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike

  Ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected] or alebo nám napísať na adresu St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Spojené kráľovstvo, do rúk: EMEA Director, Data Privacy (riaditeľ pre oblasť Európy, Blízkeho východu a Afriky, ochrana osobných údajov).

  Návštevníci v Ázii alebo v Tichomorí

  Ak sa nachádzate v Ázii alebo v Tichomorí, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected] alebo napísať na adresu 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipíny 1227, do rúk: APAC Senior Manager, Data Privacy (senior manažér pre oblasť Ázie a Tichomoria), ochrana osobných údajov.


  Príloha 1

  Ak vám nie je jasné, ktorý subjekt spoločnosti CBRE je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov, obráťte sa na adresu [email protected] a my vám pomôžeme identifikovať zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE.

   

  Činnosť spracovania

  Zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE

  A.

  Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom lokality www.CBRE.com,vrátane informácií o účte pri registrácii na lokalite www.CBRE.com

  CBRE, Inc.
  2100 McKinney Avenue,
  Suite 1250
  Dallas, TX 75201
  Tel +1 214 979 6100

  B.

  Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom miestnych lokalít spoločnosti CBRE vrátane registračných údajov (s výnimkou určitých činností spracovania opísaných v bode C. nižšie)

  Subjekt alebo subjekty spoločnosti CBRE, ktoré sa nachádzajú v každej krajine, ktorá prevádzkuje miestnu lokalitu spoločnosti CBRE (ako je uvedené na odkaze nižšie), sú vo všeobecnosti zodpovedné za spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak v miestnych oznámeniach na príslušných miestnych lokalitách spoločnosti CBRE.
  V rozsahu, v akom sú zodpovedné za spracovanie vašich osobných údajov (ako je uvedené na odkaze nižšie) viaceré subjekty spoločnosti CBRE konajúce ako spoloční prevádzkovatelia, môžete uplatniť svoje práva podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov voči všetkým týmto subjektom spoločnosti CBRE a môžete požiadať o kópiu obsahujúcu podstatu dohody spoločného prevádzkovateľa tak, že sa obrátite na adresu [email protected].  
  Pozrite si informácie na tomto odkaze.

  C.

  Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom profesionálnych interakcií s vami inak ako prostredníctvom lokality.

  Subjekt spoločnosti CBRE, s ktorým vykonávate svoju profesionálnu interakciu alebo ktorý zhromažďuje vaše osobné údaje prostredníctvom zdrojov tretích strán (napr. stránky sociálnych médií konkurentov), je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak v miestnych oznámeniach na príslušných miestnych lokalitách spoločnosti CBRE.  Pozrite si informácie na tomto odkaze.

  D.

  Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom stránok sociálnych médií prevádzkovaných spoločnosťou CBRE.

  V prípade stránok sociálnych médií prevádzkovaných spoločnosťou CBRE je prevádzkovateľom údajov subjekt spoločnosti CBRE identifikovaný na stránkach sociálnych médií ako prevádzkovateľ stránok sociálnych médií a/alebo ako kontaktná osoba.