Sme zaviazaní k zodpovedným a udržateľným obchodným postupom


V spoločnosti CBRE berieme vážne vplyv, ktorý máme na svojich klientov, dodávateľov, zamestnancov, komunity a akcionárov. Naším cieľom je byť čo najuznávanejší za spôsob, akým vykonávame obchodnú činnosť, ako aj za kvalitu realitných služieb, ktoré poskytujeme.
Pozornosť zameriavame na oblasti, ktoré sú podľa nás najvplyvnejšie:
  • pomáhanie zmierňovať dosah stavebníctva na zmenu klímy;
  • použitie nášho talentu, energie a zdrojov na zlepšovanie kvality našich komunít a životov druhých; 
  • a pomáhanie našim ľuďom dosahovať úplný potenciál a zároveň poskytovať bezpečné a etické pracovisko.

 

 

 

Správa o zodpovednosti podniku

Corporate Responsibility report thumb
Naše výročné správy o zodpovednom podnikaní zdôrazňujú naše úspechy ako lídra v zodpovednom podnikaní v odvetví komerčných nehnuteľností. Viac informácií nájdete v našich aktuálnych a archivovaných reportoch.

ZISTIŤ VIAC


 

S prospechom prichádza zodpovednosť

 

CBRE Naďalej stavia na pilieroch zodpovedného podnikania. Nižšie preskúmajte oblasti nášho zamerania. 

Spoločenská zodpovednosť

Naše zásady

Naša prísna štruktúra riadenia zabezpečuje, že bezúhonne slúžime našim klientom, akcionárom a zamestnancom.

Komunity a dobrovoľníctvo

V spoločnosti CBRE sa zaväzujeme plniť si úlohu ako zodpovedný podnik tak, že podporujeme a pridávame hodnotu komunitám, v ktorých žijú a pracujú naši zamestnanci, ako aj komunitám, ktoré to najviac potrebujú.

Udržateľnosť životného prostredia

Máme zodpovednosť aj príležitosť minimalizovať dosah na životné prostredie ovplyvňovaním spôsobu, akým staviame budovy, hľadáme na ne zdroje, spravujeme ich, obsadzujeme a predávame.

Etika a dodržiavanie predpisov

Neustále sa usilujeme zvyšovať štandard v odvetví týkajúci sa etiky a dodržiavania predpisov. Vytváranie obchodného ideálu pre budúcnosť sa začína výborným etickým základom.

Ľudia a kultúra

Cesta našich zamestnancov sa začína hodnotami RISE – Respect, Integrity, Service and Excellence (Rešpekt, bezúhonnosť, služba a excelentnosť). 

Obstarávanie

Zvýšili sme svoje zameranie na našu príležitosť využívať náš multimiliónový celosvetový dodávateľský reťazec na podporu udržateľných obchodných postupov.