Koronakríza značne urýchlila vývoj trendov vo viacerých oblastiach nášho života. Mnohých majiteľov nehnuteľností motivovala zamyslieť sa, ako optimalizovať portfólio svojich nehnuteľností a ako ich efektívne využívať a spravovať. Tento trend sa dotýka rovnako inštitúcií verejného sektora, ako aj komerčných budov. Čím väčšie je portfólio spravovaných nehnuteľností, tým viac prostriedkov dokážeme ušetriť. A to práve odbornou optimalizáciou portfólia a samotnou efektívnou správou.CBRE ponúka bohaté skúsenosti a medzinárodné tímy odborníkov, ktoré sa špecializujú na poskytovanie profesionálneho poradenstva v oblasti optimalizácie a správy nehnuteľností.

Naším cieľom je pomôcť efektívnejšie hospodáriť s nehnuteľným majetkom, optimalizovať finančné prostriedky a prispieť k najvhodnejšiemu využívaniu portfólia, čím sa zvýši aj jeho samotná funkčnosť a kvalita poskytovaných služieb.

Zjednodušene môžeme povedať, že proces k efektívnej správe nehnuteľného majetku tvoria 4 základné  kroky: analýza budov (audit existujúcich nehnuteľností a ich aktuálneho stavu), manažment portfólia nehnuteľností (riešenie, ktoré pomôže prehľadne spravovať jednotlivé budovy), optimalizácia portfólia (návrh vhodného riešenia pre ich využitie) a tzv. štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study - príprava finančne samoudržateľného riešenia až po samotnú realizáciu návrhu projektu).

Analýza stavu a využívania budov

Analýza stavu a využívania budov

Analýza portfólia je zameraná na získanie prehľadu o počte a stave existujúceho majetku vo vlastníctve verejnej správy, ako aj o spôsobe jeho využitia.
Manažment portfólia

Manažment portfólia

V rámci manažmentu portfólia nehnuteľností spoločnosť CBRE svojim klientom poskytuje spoľahlivý systém, vďaka ktorému môže efektívne spravovať všetky budovy v prípade, že ich vlastní viacero.
Optimalizácia portfólia

Optimalizácia portfólia

Určíme optimálne využitie každej nehnuteľnosti zvlášť, a to buď na rekonštrukciu, revitalizáciu, odpredaj alebo asanáciu. Táto služba v sebe môže zahŕňať aj následnú optimalizáciu pracovného prostredia, procesov, komunikácie či využitia prostredia.
Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdia uskutočniteľnosti

Obsahuje všetky dôležité informácie o optimálnom využití priestorov, stratégie povoľovania, výstavby, financovania, ako aj marketingové či leasingové stratégie, a to s cieľom minimalizovať potrebnú investíciu zo strany vlastníka.

"Služby, ktoré ponúkame (4 kroky k efektívnej správe nehnuteľného majetku) vypracovali naši odborníci z oblasti kancelárskych, priemyselných, obchodných, štátnych či iných druhov nehnuteľností. Vzájomne tak prepájame skúsenosti realitných agentov, projektantov, stavebných inžinierov, projektových manažérov, valuátorov i finančníkov, kedy zužitkovávame všetky ich skúsenosti a hlboké znalosti trhu z relevantných segmentov. Výsledkom je komplexná ponuka služieb a model revitalizácie nehnuteľností, vďaka ktorému je možné zabezpečiť aj jej financovanie tretími stranami, a to bez potreby výrazného spolufinancovania zo strany majiteľa,"

hovorí Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu.


Pomôžeme vám optimalizovať portfólio nehnuteľností
Kontaktujte nás

Domáce a zahraničné referencie

Banskobystrický samosprávny kraj

Primárnym cieľom je revitalizácia opusteného areálu SOU v Banskej Bystrici. Ide o vytvorenie finančne udržateľného, samonosného modelu a identifikáciu nového účelu využitia budov v rámci areálu. Zároveň integrovanie rôznych funkcií do novovytvoreného občianského centra. Komplexný projekt zahŕňa nastavenie stratégie realizácie uskutočnenia nového zámeru v niekoľkých krokoch (stratégia komunikácie, výstavby, plánovania, financovania, povolovania, lízingu...)

Národná banka Slovenska

V projekte pre NBS sme realizovali analýzu a overenie 3 alternatívnych lokalít v rámci Slovenska za účelom zriadenia záložného pracoviska. Spracovaná bola nákladová a SWOT analýza pre každú s posudzovaných alternatív a záverom vytvorená tzv. hmotová štúdia pre objekty.

European Labour Authority (ELA), Bratislava

V rámci projektu pre ELA zabezpečujeme služby technického dozoru investora a odborných konzultácií pri vytváraní priestorov novovzniknutej organizácie ELA v Bratislave, ako napríklad: účasť na vyjednávaniach, cost management, process management, koordinácia a konzultačné činnosti pri vytváraní projektovej dokumentácie, dozorovanie realizačných prác...
Výhody optimalizácie pracovných priestorov

Inšpirujeme sa v zahraničí

Veľká Británia

Vládna realitná stratégia z roku 2018 stanovuje, ako britská vláda plánuje čo najefektívnejšie a najvýhodnejšie spravovať svoj nehnuteľný majetok.

Rakúsko

Ako jeden z najväčších majiteľov nehnuteľností v Rakúsku nesie spolková realitná spoločnosť zodpovednosť za rozsiahle portfólio štátnych budov.

Holandsko

Vládna realitná spoločnosť pracuje v mene štátu. Zodpovedá za správu a údržbu najväčšieho a najrôznorodejšieho portfólia nehnuteľností v Holandsku.

Nezávislé dokumenty

"Na Slovensku je správa štátnych nehnuteľností v rukách veľkého počtu aktérov. Táto decentralizácia spôsobuje mnoho problémov. Napríklad nemáme o nich a o ich správe dostatočné informácie."
Správa štátnych nehnuteľností v SR
"Private sector recommendations: Keeping in mind the highest value added occurs during the strategic planning phase and the lowest during construction."
GLOBSEC - Slovakia Building Renovation

Kontaktujte nás

Pomôžeme vám optimalizovať portfólio nehnuteľností
Kontaktujte nás