Vo všeobecnosti môžeme zhrnúť, že sa venujeme najmä informáciám o nasledujúcich oblastiach informácií:

• Vedenie denných účtovných záznamov spoločnosti podľa platných slovenských účtovných štandardov v súlade s požiadavkami klienta (aj dvojjazyčne – SJ,AJ)
• Účtovanie a evidencia vystavených faktúr a dobropisov
• Účtovanie a evidencia predpísaných splátkových kalendárov (vyplývajúcich zo zmluvy)
• Účtovanie prijatých faktúr a dobropisov schválených klientom
• Evidencia prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb klienta (reporting o stave bankových účtov, zadávanie platieb podľa požiadaviek klienta)
• Účtovanie bankových výpisov –  prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb, bankových poplatkov, úrokov, kurzových rozdielov – automaticky, na dennej báze
• Účtovanie pokladne, inventarizácia pokladničnej hotovosti
• Účtovanie, evidencia a inventarizácia dlhodobého majetku, výpočet a zaúčtovanie účtovných odpisov, výpočet daňových odpisov
• Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov
• Spracovanie podkladov na základe požiadaviek klienta pre účely reportingu a následne aj spracovanie reportov ak je žiadúce
• Príprava a poskytnutie podkladov k tvorbe budgetov
• Účtovanie interných dokladov
• Účtovanie opravných položiek k pohľadávkam, k budove, ich evidencia, výpočet
• Vystavenie, evidencia a sledovanie splátkových kalendárov k neuhradeným pohľadávkam
• Evidencia a spracovanie dane z pridanej hodnoty, podávavanie výkazov DPH správcovi dane na základe plnej moci udelenej klientom
• Pohľadávková agenda – zasielanie upomienok, pravidelný týždenný report o neuhradených pohľadávkach klientovi, telefonické urgencie neuhradených pohľadávok, účtovanie zápočtov
• Príprava mesačných a štvrťročných výkazov pre Štatistický úrad SR
• Príprava výkazov pre Národnú banku Slovenska
• Príprava podkladov pre daň z príjmu právnických osôb, príprava podkladov na výpočet splatnej a odloženej dane z príjmov pre klienta alebo jeho daňového poradcu, spolupráca pri príprave daňového priznania, účtovanie dane z príjmov PO, zabezpečenie úhrady DPPO, prípadne záloh na DPPO, podávanie DPPO a výkazov na základe plnej moci udelenej klientom
• Príprava a predkladanie účtovnej závierky v zákonom stanovenej lehote, spolupráca pri príprave a spracovaní ďalších potrebných dokumentov (výročná správa, návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky)
• Komunikácia s daňovým úradom a daňovým poradcom klienta
• Komunikácia s auditormi a príprava podkladov pre audit podľa požiadaviek
• Uzávierka účtovných kníh a spracovanie inventarizácie účtov na ročnej báze
• Zabezpečenie archivácie dokladov podľa požiadaviek klienta

Vykazovanie

Spoločnosť CBRE pripravuje správy podľa požiadaviek klienta.
Vo všeobecnosti môžeme zhrnúť, že sa venujeme najmä informáciám v nasledujúcich oblastiach:


• Stav prenájmu – zoznam nájomníkov
• Pravidelná kontrola príjmov z prenájmu a iných výnosov v prípade, že spoločnosť CBRE poskytuje finančné služby a vedenie účtovníctva spoločnosti. V opačnom prípade spoločnosť CBRE poskytuje relevantné informácie na vykazovanie účtovníkovi klienta
• Pravidelná revízia nákladov – prevádzkové náklady, marketingové náklady, investície  a ďalšie náklady v prípade, že spoločnosť CBRE poskytuje finančné služby a vedenie účtovníctva. V opačnom prípade spoločnosť CBRE poskytuje relevantné informácie potrebné na vykazovanie účtovníkovi klienta
• Správy o pohľadávkach (v závislosti od požiadavky klienta navrhujeme dvakrát mesačne) v prípade, že CBRE poskytuje finančné služby a vedenie účtovníctva. V opačnom prípade spoločnosť CBRE poskytuje relevantné informácie na vykazovanie účtovníkovi klienta
• Prehľad rokovaní s nájomníkmi, udalosti na nehnuteľnosti, informácie o marketingových aktivitách, správa o stave majetku a ďalšie v prípade potreby
• Podávanie mesačných správ klientovi vo forme štandardnej správy schválenej klientom, poskytovanie nasledujúcich správ klientovi:

Nájomníci:

- Prehľad nájmov, ukončenie prenájmu (možnosti na prerušenie) a možnosti na obnovu (obnovenie), prehodnotenie trhového nájomného, zásadné údaje
- Zábezpeky a dodatočné záruky

Finančné výstupy (na monitorovanie obratu vlastníkov):
- Všetky príjmy, prijaté prostriedky, náklady a výdavky
- Databáza dlžníkov, prehľad všetkých nevyrovnaných platieb

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti a v mene klienta komunikuje s tretími stranami a zabezpečuje synergiu ich činností a záujmov
Pomáha vám dosiahnuť energetické ciele, zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady