Vo všeobecnosti môžeme zhrnúť, že sa venujeme najmä informáciám o nasledujúcich oblastiach informácií:

 • Vedenie denných účtovných záznamov spoločnosti podľa platných slovenských účtovných štandardov v súlade s požiadavkami klienta (aj dvojjazyčne – SJ,AJ)
 • Účtovanie a evidencia vystavených faktúr a dobropisov
 • Účtovanie a evidencia predpísaných splátkových kalendárov (vyplývajúcich zo zmluvy)
 • Účtovanie prijatých faktúr a dobropisov schválených klientom
 • Evidencia prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb klienta (reporting o stave bankových účtov, zadávanie platieb podľa požiadaviek klienta)
 • Účtovanie bankových výpisov –  prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb, bankových poplatkov, úrokov, kurzových rozdielov – automaticky, na dennej báze
 • Účtovanie pokladne, inventarizácia pokladničnej hotovosti
 • Účtovanie, evidencia a inventarizácia dlhodobého majetku, výpočet a zaúčtovanie účtovných odpisov, výpočet daňových odpisov
 • Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov
 • Spracovanie podkladov na základe požiadaviek klienta pre účely reportingu a následne aj spracovanie reportov ak je žiadúce
 • Príprava a poskytnutie podkladov k tvorbe budgetov
 • Účtovanie interných dokladov
 • Účtovanie opravných položiek k pohľadávkam, k budove, ich evidencia, výpočet
 • Vystavenie, evidencia a sledovanie splátkových kalendárov k neuhradeným pohľadávkam
 • Evidencia a spracovanie dane z pridanej hodnoty, podávavanie výkazov DPH správcovi dane na základe plnej moci udelenej klientom
 • Pohľadávková agenda – zasielanie upomienok, pravidelný týždenný report o neuhradených pohľadávkach klientovi, telefonické urgencie neuhradených pohľadávok, účtovanie zápočtov
 • Príprava mesačných a štvrťročných výkazov pre Štatistický úrad SR
 • Príprava výkazov pre Národnú banku Slovenska
 • Príprava podkladov pre daň z príjmu právnických osôb, príprava podkladov na výpočet splatnej a odloženej dane z príjmov pre klienta alebo jeho daňového poradcu, spolupráca pri príprave daňového priznania, účtovanie dane z príjmov PO, zabezpečenie úhrady DPPO, prípadne záloh na DPPO, podávanie DPPO a výkazov na základe plnej moci udelenej klientom
 • Príprava a predkladanie účtovnej závierky v zákonom stanovenej lehote, spolupráca pri príprave a spracovaní ďalších potrebných dokumentov (výročná správa, návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky)
 • Komunikácia s daňovým úradom a daňovým poradcom klienta
 • Komunikácia s auditormi a príprava podkladov pre audit podľa požiadaviek
 • Uzávierka účtovných kníh a spracovanie inventarizácie účtov na ročnej báze
 • Zabezpečenie archivácie dokladov podľa požiadaviek klienta


Vykazovanie


Spoločnosť CBRE pripravuje správy podľa požiadaviek klienta. Vo všeobecnosti môžeme zhrnúť, že sa venujeme najmä informáciám v nasledujúcich oblastiach:

 • Stav prenájmu – zoznam nájomníkov
 • Pravidelná kontrola príjmov z prenájmu a iných výnosov v prípade, že spoločnosť CBRE poskytuje finančné služby a vedenie účtovníctva spoločnosti. V opačnom prípade spoločnosť CBRE poskytuje relevantné informácie na vykazovanie účtovníkovi klienta
 • Pravidelná revízia nákladov – prevádzkové náklady, marketingové náklady, investície  a ďalšie náklady v prípade, že spoločnosť CBRE poskytuje finančné služby a vedenie účtovníctva. V opačnom prípade spoločnosť CBRE poskytuje relevantné informácie potrebné na vykazovanie účtovníkovi klienta
 • Správy o pohľadávkach (v závislosti od požiadavky klienta navrhujeme dvakrát mesačne) v prípade, že CBRE poskytuje finančné služby a vedenie účtovníctva. V opačnom prípade spoločnosť CBRE poskytuje relevantné informácie na vykazovanie účtovníkovi klienta
 • Prehľad rokovaní s nájomníkmi, udalosti na nehnuteľnosti, informácie o marketingových aktivitách, správa o stave majetku a ďalšie v prípade potreby
 • Podávanie mesačných správ klientovi vo forme štandardnej správy schválenej klientom, poskytovanie nasledujúcich správ klientovi:

Nájomníci:
 • Prehľad nájmov, ukončenie prenájmu (možnosti na prerušenie) a možnosti na obnovu (obnovenie), prehodnotenie trhového nájomného, zásadné údaje
 • Zábezpeky a dodatočné záruky

Finančné výstupy (na monitorovanie obratu vlastníkov):
 • Všetky príjmy, prijaté prostriedky, náklady a výdavky
 • Databáza dlžníkov, prehľad všetkých nevyrovnaných platieb

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti a v mene klienta komunikuje s tretími stranami a zabezpečuje synergiu ich činností a záujmov
Pomáha vám dosiahnuť energetické ciele, zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady