Priemyselné služby – spoľahlivosť a produktivita 


Pre priemyselné spoločnosti je plynulý proces výroby najvyššou prioritou, pokiaľ ide o zabezpečenie konkurencieschopnosti na svetovom trhu. Ako špecialista na priemyselné služby pomáhame našim klientom zvyšovať dostupnosť a produktivitu ich strojov a zariadení a trvalo znižovať ich náklady na údržbu. Ponúkame širokú škálu priemyselných služieb, ktoré sú individuálne prispôsobené potrebám našich klientov, od údržby infraštruktúry a výrobných zariadení rozhodujúcich pre obchodnú činnosť cez pridelenie výrobných zariadení až po špeciálne služby, ako je kalibrácia. To umožňuje našim klientom úplne sa sústrediť na svoju hlavnú obchodnú činnosť.

Globálne štandardy a miestni experti na priemysel


Ako celosvetový poskytovateľ služieb v oblasti realít zaručujeme našim národným a medzinárodným klientom vysoké globálne štandardy týkajúce sa právnej istoty a bezpečnosti pri práci. V spoločnosti CBRE sa zaväzujeme ku kultúre nulovej nehodovosti, ktorá zaisťuje bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj zamestnancov našich klientov. Bez ohľadu na to, kde sa nachádza výroba vašej spoločnosti, naše inovatívne nástroje a štandardizované procesy prinášajú do každodennej obchodnej činnosti transparentnosť a účinnosť. Okrem toho poskytujeme klientom kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za poskytnutie rýchlej pomoci, a to aj v prípade nepredvídaných okolností. 
Naši experti sú plne oboznámení s normami a právnymi predpismi súvisiacimi s priemyselnými zariadeniami, ktoré sú platné v príslušnej krajine. Vďaka tejto jedinečnej kombinácii globálnych štandardov a miestnej odbornosti sme najspoľahlivejším partnerom v oblasti bezpečnosti a efektívnej prevádzky výrobných zariadení našich klientov a súvisiacej infraštruktúry.

Prehľad priemyselných služieb CBREÚdržba výroby

Vyvíjame pre klientov prispôsobené, účinné stratégie údržby. Bez ohľadu na to, či vykonávame servis výrobnej infraštruktúry, alebo údržbu celého výrobného zariadenia, pre našich klientov je výhodná vyššia miera dostupnosti zariadenia a optimalizované náklady. Používame mobilnú technológiu a proces bez použitia papiera na rýchlejšie vykonávanie preventívnych služieb a detekciu, zákonnú dokumentáciu a riešenie porúch. Tým sa na minimum znižujú neplánované prestoje a výpadky výroby. S použitím analýzy chýb na rozvoj stratégií údržby a opatrení na zlepšenie sprevádzame klientov implementáciou ich stratégie Industry 4.0..

Pravidelné inšpekcie

Pravidelné inšpekcie CBRE identifikujú potenciálne nebezpečenstvá, ktoré potom eliminujeme udržateľnými nápravnými opatreniami. Naši inšpekční experti poznajú každú relevantnú normu a spoľahlivo vykonávajú všetky pravidelné inšpekcie. S týmito komplexnými inšpekčnými službami zaručujeme prevádzku strojov, zariadení a technického vybavenia našich klientov v súlade so zákonom. 

Presídlenie stroja a presídlenie výroby


Na našich priemyselných expertov CBRE sa možno spoľahnúť, pokiaľ ide o rýchle národné alebo medzinárodné presídlenie jednotlivých strojov alebo celých výrobných zariadení. S naším projektovým manažmentom nenechávame nič na náhodu: naše poradenstvo zahŕňa podrobné plánovanie, kompetentné vedenie a spoľahlivú implementáciu. Od demontáže, prepravy a colného vybavenia až po opätovnú montáž na novom mieste a opätovné uvedenie do prevádzky. Opätovné sfunkčnenie zariadenia alebo výroby našich klientov zabezpečujeme čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie. 

Integrované služby od umiestnenia pracoviska po energetickú optimalizáciu

CBRE nie je iba spoľahlivý partner pre spoločnosti v oblasti prevádzky technických zariadení a výrobných liniek. Ako poskytovateľ integrovaných služieb tiež poskytujeme podporu pri dosahovaní cieľov udržateľnosti detekciou energetickej neúčinnosti a optimalizáciou spotreby energie. Okrem toho vám pomôžeme nájsť, najať alebo kúpiť vhodné výrobné priestory a priemyselné lokality a vypracovať pre Vás analýzu kontaminovaných lokalít a pôdy.

Súvisiace služby

CBRE je jeden z najväčších poskytovateľov outsourcingových služieb pre integrovanú správu zariadení so špeciálnymi odbornými znalosťami technických služieb
Prevádzka a údržba technických zariadení, budov, výrobných zariadení a závodov
Poradenstvo užívateľom počas celého životného cyklu nehnuteľnosti vrátane nadobudnutia, financovania, likvidácie a strategického poradenstva v súvislosti s portfóliom nehnuteľností