Podmienky používania

Prečítajte si, prosím, pozorne


Prístupom na www.cbre.sk (ďalej len „stránka“) potvrdzujete, že ste firemným používateľom vo veku viac ako 18 rokov, máte oprávnenie používať túto stránku a súhlasíte so všetkými nasledujúcimi podmienkami jej používania (ďalej len „podmienky“).

Tieto podmienky špecifikujú váš prístup na stránku, a to okrem prípadov, v rámci ktorých existujú osobitné podmienky a podmienky týkajúce sa konkrétnych častí tejto stránky, ktoré sú uvedené na príslušnej časti stránky. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok, túto stránku by ste nemali používať. Pre lepšiu prehľadnosť sa v týchto podmienkach nachádzajú aj referencie na „my“, „nás“, „naše“ a „nás samých“, ktoré predstavujú referencie limitované len pre CBRE a ktorúkoľvek z jej pridružených spoločností alebo skupín v rámci spoločnosti.

Tieto podmienky používania spolu s našimi globálnymi zásadami ochrany osobných údajov a súborov Cookie (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) dostupnými na https://www.cbre.sk/sk-sk/o-cbre/ochrana-osobnych-udajov stanovujú základ, na ktorom budeme zhromažďovať, používať a zverejňovať časť vašich osobných údajov. Vaše používanie týchto stránok znamená, že chápete a súhlasíte s podmienkami jej používania.

Tieto podmienky môžeme niekedy v prípade potreby upravovať, pričom na tejto stránke následne zverejníme kópiu zmenených podmienok. Tieto aktualizované podmienky pre vás budú záväzné od chvíle, kedy budú na tejto stránke zverejnené. Odporúčame vám túto stránku pravidelne navštevovať, aby ste sa uistili, že máte informácie o všetkých vykonaných zmenách.

1. Prístup


Vyhradzujeme si právo obmedziť určité časti tejto stránky pre registrovaných používateľov. V prípade, že si bude niektorá časť stránky vyžadovať pred získaním prístupu vašu registráciu, súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných informácií, a to nie len, ale aj vrátane mena a hesla člena, ako aj vášho mena, adresy, telefónneho čísla a platnej e-mailovej adresy („informácie o účte“). Vyjadrujete súhlas s tým, že informácie o účte budete podľa potreby aktualizovať tak, aby boli presné. CBRE použije informácie o účte v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

Vyjadrujete súhlas s tým, že o neoprávnenom použití vášho členského mena, hesla alebo účtu nás budete okamžite informovať. Spoločnosť CBRE nenesie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté v dôsledku neoprávneného použitia vášho účtu. Zároveň vyjadrujete súhlas s odškodnením spoločnosti CBRE za akékoľvek nesprávne, neoprávnené alebo nezákonné použitie vášho účtu.

2. Licencia na používanie stránky


Spoločnosť CBRE vám udeľuje obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na prístup a používanie stránky v súlade s týmito podmienkami. Akékoľvek použitie stránky, ktoré nie je priamo konkretizované v týchto podmienkach, je prísne zakázané.

3. Duševné vlastníctvo


Beriete plne na vedomie, že CBRE vlastní alebo používa na základe licencie všetky tituly, autorské práva a všetok obsah publikovaný na tejto stránke. Všetky tituly a práva v rámci duševného vlastníctva, ktoré akokoľvek súvisia s licencovaným obsahom poskytovaným na tejto stránke, sú majetkom vlastníkov obsahu a môžu byť chránené príslušnými autorskými právami alebo inými zákonmi či zmluvami o duševnom vlastníctve a podliehajú obmedzeniam podľa týchto zákonov alebo zmlúv.

 

Túto stránku môžete používať na informačné a interné obchodné účely. Môžete si tiež urobiť kópie jednotlivých stránok tejto stránky, ale iba na svoje interné obchodné účely, a to za predpokladu, že zachováte nedotknuté všetky upozornenia o autorských právach a iných vlastníckych právach. Akákoľvek úprava, prenos, kopírovanie alebo iné použitie obsahu tejto stránky na verejné alebo komerčné účely (iné ako na interné obchodné použitie) je zakázané. Nasledujú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti CBRE: CBRE a dizajn jej loga, ako aj niektoré ďalšie ochranné známky spoločnosti CBRE, servisné označenia, grafika a logá (súhrnne ako „ochranné známky CBRE“), ktoré sú používané v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb spoločnosti CBRE. Táto stránka môže obsahovať aj ochranné známky tretích strán, servisné označenia, grafiku a logá. Na ochranné známky spoločnosti CBRE ani ochranné známky tretích strán vám nie sú poskytnuté žiadne práva ani licencie.


4. Obmedzenia


Vyjadrujete súhlas s tým, že nebudete: (i) používať túto stránku na reprodukciu, prenos, vystavovanie alebo distribúciu materiálu, ktorý je chránený autorskými právami v rámci akéhokoľvek média alebo akýmkoľvek spôsobom, a to bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti CBRE; (ii) kopírovať, ukladať, editovať, meniť, pripravovať akékoľvek odvodené dielo alebo akýmkoľvek spôsobom meniť akýkoľvek obsah poskytovaný na tejto stránke; alebo (iii) používať našu stránku spôsobom, ktorý porušuje tieto podmienky.

 

Vyjadrujete súhlas s tým, že nebudete: (a) vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo klamať snahou pridružiť sa k akejkoľvek inej osobe alebo subjektu; (b) podieľať sa na spamovaní, zahlcovaní, získavaní e-mailových adries alebo iných osobných údajov, kopírovaní obsahu stránky a databáz na vlastné účely, alebo na akejkoľvek inej činnosti s cieľom získania zoznamu používateľov alebo akýchkoľvek iných informácií, a to hlavne vrátane zoznamu nehnuteľností, ktoré sú dostupné na tejto stránke; (c) posielať reťazové správy alebo pyramídové hry prostredníctvom tejto stránky; (d) pokúšať sa získať neoprávnený prístup k iným počítačovým systémom prostredníctvom tejto stránky; alebo (e) používať túto stránku spôsobom, ktorý by mohol akokoľvek poškodiť, deaktivovať, preťažiť, alebo poškodiť túto stránku alebo zasahovať do používania a využívania tejto stránky inými stranami.


5. Zásady ochrany osobných údajov a poskytovania informácií


Pokiaľ to nie je v týchto podmienkach uvedené inak, vaše používanie tejto stránky podlieha zásadám ochrany súkromia spoločnosti CBRE. Okrem informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu, na ktoré sa vzťahujú naše zásady ochrany osobných údajov, sa akýkoľvek materiál, ktorý prenesiete alebo dáte uverejniť na túto stránku, považuje za nedôverný a nechránený vašim vlastníctvom. Spoločnosť CBRE nebude mať voči takémuto materiálu žiadne povinnosti. Akákoľvek komunikácia a akýkoľvek iný materiál, ktorý prenesiete alebo dáte uverejniť na túto stránku je a ostane naším majetkom, a jeho zaslaním vyjadrujete súhlas s tým, že ho môžeme použiť na akýkoľvek účel, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu z našej strany.


6. Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto stránka je vám poskytovaná v stave, v akom sa nachádza. Akékoľvek použitie tejto stránky je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť CBRE v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom vylučuje všetky záruky, výslovné alebo implicitné (vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk v rámci uspokojivej kvality, vhodnosti na daný účel a používania primeranej starostlivosti a zručností). Spoločnosť CBRE neposkytuje žiadne vyjadrenia ani záruky, že táto stránka nebude obsahovať korupciu, útoky, vírusy, poruchy, hacking, alebo inú formu narušenia bezpečnosti.

 

Vzhľadom na to, že sme sa starostlivo usilovali o poskytnutie presných a úplných informácií, táto stránka je vám poskytovaná bezplatne, nemôžeme niesť zodpovednosť voči akejkoľvek osobe za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo na základe používania tejto stránky (alebo akejkoľvek neschopnosti ju používať) alebo na základ akejkoľvek informácie obsiahnutej na tejto stránke. Všetky informácie o zozname nehnuteľností na tejto stránke podliehajú možným chybám, opomenutiam, zmenám v rámci cien, nájmov alebo iných podmienok, predchádzajúceho predaja, prenájmu alebo financovania alebo odstúpenia od zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek projekcie, stanoviská, predpoklady alebo odhady obsiahnuté na tejto stránke sú iba príkladom a nemusia predstavovať súčasnú ani budúcu výkonnosť uvedenej nehnuteľnosti. Vy, vaši daňoví a právni poradcovia by ste mali vykonať vlastné vyšetrovanie všetkých nehnuteľností uvedených na tejto stránke, ale aj transakcií týkajúcich sa týchto nehnuteľností.


7. Zodpovednosť


Podľa týchto podmienok spoločnosť CBRE nenesie žiadnu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb, ktoré sú spôsobené v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodného skreslenia údajov.

 

Spoločnosť CBRE za vás v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za žiadne nepriame, všeobecné, mimoriadne, náhodné, z niečoho vyplývajúce, príkladné alebo iné škody (vrátane, avšak bez obmedzenia, škody za ušlý zisk, prerušenie činnosti, poškodenie súborov, stratu obchodných informácií alebo za akúkoľvek inú peňažnú stratu) súvisiace s touto stránkou, a to akýmkoľvek spôsobom alebo v súvislosti s jej používaním, nemožnosťou jej použitia alebo výsledkami používania tejto stránky, a to ani v prípade, že spoločnosť CBRE bola informovaná o možnosti vzniknutia týchto škôd. Žiadne ústne ani písomne podané informácie alebo rady, ktoré sú poskytnuté spoločnosťou CBRE či inými stranami za ne neručia, a ani vy, ani žiadna tretia strana sa na tieto informácie alebo rady nemôžete spoliehať.


8. Odškodnenie


Odškodníte alebo poskytnete odškodné spoločnosti CBRE za všetky straty, náhrady za trovy konania, požiadavky alebo výdavky (priame alebo nepriame), ktoré vyplývajú z (i) akéhokoľvek opodstatnenia poukazujúceho na to, že vaše obsluhovanie, vlastníctvo alebo používanie tejto stránky alebo akejkoľvek jej časti je akýmkoľvek spôsobom v rozpore s týmito podmienkami alebo akékoľvek materiály alebo informácie, ktoré nám poskytnete, porušujú autorské práva alebo práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany; alebo (ii) vášho používania alebo zneužívania tejto stránky.


9. Všeobecné informácie

Vyjadrujete súhlas s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie tejto stránky.

Spoločnosť CBRE alebo jej obchodní partneri môžu na tejto stránke, alebo prostredníctvom nej, prezentovať svoju reklamu alebo propagačné materiály. Vaše rokovania s akoukoľvek treťou stranou alebo vaše podieľanie sa na propagačných aktivitách na tejto stránke alebo prostredníctvom nej je výlučne medzi vami a takouto treťou stranou, a vaša účasť na týchto aktivitách podlieha zásadám a podmienkam spojeným s danou reklamou alebo propagáciou. Spoločnosť CBRE nie je zodpovedná a ani žiadnym iným spôsobom nezodpovedá za žiadne straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vám vzniknú v dôsledku akýchkoľvek takýchto rokovaní alebo v dôsledku prítomnosti takýchto materiálov tretích strán na tejto stránke.

Odkazy na tejto stránke a ďalších internetových stránkach, ktoré prevádzkujeme, môžu viesť k internetovým stránkam tretích strán. Spoločnosť CBRE nenesie zodpovednosť a nekontroluje obsah, presnosť a funkciu týchto internetových stránok a nemôže za ne prijať žiadnu zodpovednosť, ani nepodporuje obsah týchto internetových stránok tretích strán. Akékoľvek rokovania, ktoré máte ohľadom internetových stránok tretích strán, by sa mali riadiť zmluvnými podmienkami (v prípade, že nejaké existujú) prevádzkovateľa tejto internetovej stránky.

Prístup na celú túto stránku, alebo niektorú časť tejto stránky, môže byť dočasne pozastavený, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade, že bude súd považovať ktorékoľvek ustanovenie v rámci týchto podmienok za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, zvyšné ustanovenia ostanú aj naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

V prípade, že si naše právo alebo opravný prostriedok, ktorý je zahrnutý v týchto podmienkach, neuplatníme, neznamená to, že sme sa tohto práva alebo opravného prostriedku vzdali.

Tieto podmienky stanovujú, v súvislosti s používaním tejto stránky, úplnú dohodu a porozumenie medzi jednotlivými stranami a nahrádzajú všetky ostatné zásady a podmienky, ktoré sa majú uplatňovať.

Tieto podmienky sa riadia slovenským právom a vy súhlasíte, že sa podriadite výlučne jurisdikcii slovenských súdov.


© 2023 CBRE, Inc.