Nahlasovanie obáv

Sme hrdí na povesť spoločnosti CBRE, ktorá dodržiava najvyššie etické a profesionálne štandardy. Je to významný dôvod úspechu našej spoločnosti - ktorý závisí od toho, či dodržiavame hodnoty uvedené v našich Štandardoch obchodného správania

Spoločnosť CBRE prijíma hlásenia o možných pochybeniach od zamestnancov a externých zainteresovaných strán a v súlade s platnými zákonmi ich prešetrí a prijme príslušné opatrenia. CBRE má politiku nulovej tolerancie voči odvetným opatreniam, ktorá sa vzťahuje na akékoľvek obavy vznesené v dobrej viere, aj keď sa tieto obavy ukážu ako mylné alebo neopodstatnené. 

CBRE rešpektuje a dodržiava smernicu EÚ o ochrane oznamovateľov a všetky platné miestne zákony ("legislatíva o ochrane oznamovateľov"). Ak sa chcete dozvedieť viac o vašej ochrane pred odvetnými opatreniami a o rozsahu porušení podľa legislatívy o ochrane oznamovateľov, kliknite tu.

Nižšie uvedený(-é) kanál(-y) nahlasovania použite len na nahlásenie potenciálneho pochybenia, ktoré spadá do pôsobnosti právnych predpisov o ochrane oznamovateľov alebo porušuje náš štandard obchodného správania. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa služieb CBRE, obráťte sa priamo na riaditeľa alebo tím zodpovedný za vášu objednávku.

Kanál na podávanie správ

Hlásenie môžete podať online alebo telefonicky (anonymne, ak to umožňujú miestne zákony) prostredníctvom etickej linky CBRE, ktorú prevádzkuje nezávislá spoločnosť a ktorá je k dispozícii 24 hodín denne v každej krajine, kde podnikáme. Podnety, ktoré prichádzajú prostredníctvom linky CBRE Ethics Helpline, prijímajú a riešia kvalifikovaní a skúsení vyšetrovatelia v rámci funkcie CBRE Trust.

Externé kanály

CBRE podporuje nahlasovanie všetkých záležitostí interne prostredníctvom CBRE Ethics HelpLine alebo CBRE EU Whistleblowing Line. Všetky hlásenia sa riešia s maximálnou vážnosťou a promptne. Ak si to však želáte, môžete nahlásiť obavy príslušným orgánom v rámci vašej jurisdikcie podľa platných zákonov. Aktuálne informácie sú k dispozícii online.