Riadenie a správa nehnuteľností


Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti a v mene klienta komunikuje s tretími stranami a zabezpečuje synergiu ich činností a záujmov. Riadime aktivity na zabezpečenie bezproblémového každodenného chodu nehnuteľnosti s veľkým dôrazom na vysoký štandard nastavených procesov.

Predkladanie správ majiteľovi o plnení povinností nájomníkov, o udalostiach súvisiacich s prevádzkovaním nehnuteľnosti, návrhov a odporúčaných riešení v dohodnutom období.

Správa nehnuteľností zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • Komunikáciu s nájomníkmi
 • Organizáciu, koordináciu a administratívne práce
 • Organizáciu služieb – upratovanie a bezpečnostnú službu, údržbu atď.
 • Komunikáciu s dodávateľmi
 • Komunikáciu s úradmi, orgánmi miestnej a štátnej správy
 • Riešenie prevádzkových záležitostí
 • Udržiavanie databázy nájomných zmlúv a ich dodatkov 
 • Uchovávanie databázy zabezpečujúcich vkladov a záruk (peňažné zábezpeky, bankové a iné záruky)
 • Rokovania s nájomníkmi týkajúce sa ich povinností predkladať nové alebo predĺžiť existujúce končiace sa bankové záruky
 • Prípravu upomienok na poskytovanie bankových záruk a úhradu zábezpek, distribúcia kópií bankových záruk
 • Uchovávanie databázy poistných zmlúv a certifikátov na žiadosť klienta
 • Spracovanie primárnych dokumentov ako podklad pre vedenie účtovníctva
 • Obnovu a aktualizáciu údajov v databáze hneď, ako zmena nadobudne účinnosť, prípadne je oznámená správcovi
 • Prípravu korešpondencie, jednostranných oznámení o zápočte a dokumentov pre zmluvnú dokumentáciu
 • Prípravu a odoslanie upozornení nájomcom ohľadne úpravy nájomného a/alebo zvyšovania daní alebo iných oznámení v mene klienta
 • Zadávanie získaných údajov o obratoch do databázy správcu
 • Sledovanie zmien nájomníkov v databázach z verejných zdrojov  (adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo atď.), zhromažďovanie oznámení o týchto zmenách a potom ich distribúcia a úprava databázy
 • Archivácia originálnych vyhotovení nájomných zmlúv, dodatkov a príloh, korešpondencie, upozornení a iných originálnych dokumentov v trezoroch, ak sa s klientom nedohodne inak

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE vedie účtovníctvo podľa požiadaviek klienta
Pomáha vám dosiahnuť energetické ciele, zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady