Riadenie a správa nehnuteľností

Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti a v mene klienta komunikuje s tretími stranami a zabezpečuje synergiu ich činností a záujmov. Riadime aktivity na zabezpečenie bezproblémového každodenného chodu nehnuteľnosti s veľkým dôrazom na vysoký štandard nastavených procesov.

Predkladanie správ majiteľovi o plnení povinností nájomníkov, o udalostiach súvisiacich s prevádzkovaním nehnuteľnosti, návrhov a odporúčaných riešení v dohodnutom období.

Správa nehnuteľností zahŕňa najmä tieto činnosti:

• Komunikáciu s nájomníkmi
• Organizáciu, koordináciu a administratívne práce
• Organizáciu služieb – upratovanie a bezpečnostnú službu, údržbu atď.
• Komunikáciu s dodávateľmi
• Komunikáciu s úradmi, orgánmi miestnej a štátnej správy
• Riešenie prevádzkových záležitostí
• Udržiavanie databázy nájomných zmlúv a ich dodatkov
• Uchovávanie databázy zabezpečujúcich vkladov a záruk (peňažné zábezpeky,
• bankové a iné záruky)
• Rokovania s nájomníkmi týkajúce sa ich povinností predkladať nové alebo predĺžiť existujúce končiace sa bankové záruky
• Prípravu upomienok na poskytovanie bankových záruk a úhradu zábezpek, distribúcia kópií bankových záruk
• Uchovávanie databázy poistných zmlúv a certifikátov na žiadosť klienta
• Spracovanie primárnych dokumentov ako podklad pre vedenie účtovníctva
• Obnovu a aktualizáciu údajov v databáze hneď, ako zmena nadobudne účinnosť, prípadne je oznámená správcovi
• Prípravu korešpondencie, jednostranných oznámení o zápočte a dokumentov pre zmluvnú dokumentáciu
• Prípravu a odoslanie upozornení nájomcom ohľadne úpravy nájomného a/alebo zvyšovania daní alebo iných oznámení v mene klienta
• Zadávanie získaných údajov o obratoch do databázy správcu
• Sledovanie zmien nájomníkov v databázach z verejných zdrojov  (adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo atď.), zhromažďovanie oznámení o týchto zmenách a potom ich distribúcia a úprava databázy
• Archivácia originálnych vyhotovení nájomných zmlúv, dodatkov a príloh, korešpondencie, upozornení a iných originálnych dokumentov v trezoroch, ak sa s klientom nedohodne inak

 

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE vedie účtovníctvo podľa požiadaviek klienta
Pomáha vám dosiahnuť energetické ciele, zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady