Spoločenská zodpovednosť

Etické zásady

Dbáme na udržanie najvyšších štandardov vedenia, etiky a dodržiavanie pravidiel pri zachovaní mimoriadnych výsledkov.

cr-practices-hero-972x1296

Prehľad

Naša pevná štruktúra vedenia zabezpečuje, že vždy poskytujeme našim klientom, akcionárom a zamestnancom služby s maximálnou integritou.

Etika a transparentné podnikanie

Každý deň sa riadime našimi hodnotami RISE:

REŠPEKT: Rešpektujeme rôzne názory a otvorene si vymieňame informácie, aby sme podporili vzájomnú dôveru a spoluprácu.

INTEGRITA: Žiadny jednotlivec, obchod alebo klient nie je dôležitejší ako náš záväzok voči našej spoločnosti a tomu, čo reprezentujeme.

SLUŽBA: K výzvam pristupujeme s nadšením a svedomito. Budujeme dlhoročné vzťahy tým, že prepájame tých správnych ľudí, kapitál a príležitosti.

EXCELENTNOSŤ: Vynakladáme všetko úsilie na dosiahnutie úspechov pre našich klientov, zamestnancov a akcionárov.

Týmito hodnotami sa riadime na každom kroku. Sú základom našich Štandardov obchodného správania, nášho programu a prístupu k etike a dodržiavaniu predpisov. 
Viac tu:

Verejné obstarávanie

Rozmanitosť dodávateľov

Zaviazali sme sa, že v roku 2021 minieme 1 miliardu dolárov u rôznorodých dodávateľov a do piatich rokov sa táto čiastka zvýši na 3 miliardy dolárov.

Kódex správania dodávateľa

Tento dokument zahŕňa všetko od ľudskoprávnych a pracovnoprávnych postupov až po protikorupčné a environmentálne zásady. Stanovuje očakávania týkajúce sa obchodného správania dodávateľov pri spolupráci s CBRE a našimi klientmi.

Vyjadrenie o otroctve a obchodovaní s ľuďmi

Uplatňujeme prístup nulovej tolerancie voči modernému otroctvu a podnikáme proaktívne kroky k minimalizácii rizika porušovania ľudských práv v našom dodávateľskom reťazci.